Mälarprovinsernas stadsdomarförening höll årsmöte i Eskilstuna d. 13 och 14 okt. 1951. Till ledamöter i styrelsen omvaldes borgmästaren Bertil Hagström, ordf., borgmästaren Olov Rylander och assessorn Olle Knöös, varjämte till styrelsesuppleanter nyvaldes borgmästaren Henrik Nyman och rådmannen Eric Ljunggren. Rådmannen Erik Tammelin i Stockholm framförde i ett inledningsanförande en Stockholmsdomares synpunkter på straffrättsskipningens aktuella läge, varefter följde livlig diskussion. Under årsmötet, i vilket medlemmarnas fruar deltogo, företogs utflykt till Jäderskyrka och Mariefred. Föreningen har omkr. 30 medlemmar.

 

    Östergötlands juridiska förening höll 1951 sitt årsmöte d. 17 nov. Därvid höll hovrättsrådet Gunnar Fredrikson föredrag över ämnet »Viktigare nyheter i 1951 års vägtrafiklagstiftning».
    Till ordf. och v. ordf. i föreningen omvaldes borgmästaren Sven Lutteman, Norrköping, och borgmästaren Bertel Hallberg, Linköping. Till övriga styrelseledamöter omvaldes häradshövdingen Herbert Fagerström, Mjölby, samt advokaterna Aksel Gustavson, Linköping och Oskar Jenrik, Norrköping, samt nyvaldes rådmannen Manne Ulander, Norrköping, och länsbokhållaren Sven Wasteson, Linköping. Till styrelsesuppleanter omvaldes rådmannen Sture Borgquist, polismästaren Torsten Eveland och advokaten Konrad Svensson, alla i Linköping, samt nyvaldes rådmannen Anders Törnvall, Norrköping. — Föreningen räknar c:a 75 medlemmar.

 

    Jönköpings juridiska förening har under 1951 sammanträtt två gånger. Vid det ordinarie årsmötet d. 9 mars höll lagbyråchefen Bengt Lassen ett föredrag över ämnet »Några veckor i engelska domstolar». Vid sammanträde d. 16 nov. vid vilket närvoro representanter för Jönköpings stads poliskår, talade hovrättsrådet Gunnar Fredrikson om »Viktigare nyheter i 1951 års vägtrafiklagstiftning». Föreningens traditionella vårbal utbyttes detta år mot en höstbal, vilken ägde rum d. 27 okt. å Stora hotellet i Jönköping med omkring 80 deltagare. Föreningens styrelse har utgjorts av presidenten Joël Laurin, ordf., f. d. häradshövdingen Michael Ehrenborg, v.ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförv., f. d. lagmannen Johannes Herrlin, landssekreteraren Otto Rosengren, advokaten Hans Sundström oche. o. hovrättsassessorn Thord Granger med häradshövdingen F. Folkard von Scherling, lagmannen Ove Lundin och advokaten Olof Wiedel som suppl. Som sekr. har under året fungerat hovrättsfiskalen B. Olsén. Antalet medlemmar uppgår till omkr. 135.

 

    Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 24 nov. 1951, varvid hovrättsrådet Gunnar Fredrikson höll föredrag över ämnet »Den nya vägtrafiklagstiftningen». Styrelsen består av landshövdingen Per Westling,

 

NOTISER. 329ordf., häradshövdingen Åke Braunstein, v. ordf., häradshövdingen Torsten Myrland och assessorn Ragnar Grönwall, sekr., samt advokaterna Hilding Ljunggren, Agne Wikborn och Tage Troedson. Föreningen har ett femtiotal medlemmar.