Malmö—Lunds juristförening har under 1951 sammanträtt två gånger, nämligen d. 16 mars och d. 12 okt., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet, då föreningen gästades av ett antal medlemmar av Juridisk Forening i Köpenhamn, höll professor Ragnar Bergendal, Lund, föredrag över ämnet »Juristutbildningen». Vid oktobersammanträdet höll advokaten Ivar Glimstedt, Göteborg, föredrag över ämnet »Sveriges Advokatsamfund och Advokater». Till styrelseledamöter för år 1952 ha utsetts professor Bergendal, ordf., president Ivar Wieslander, v. ordf., lagman Gunnar Nilsson, sekr. och sexmästare, advokat Hans-Erik Bachmann, kassaförv., samt advokat Gunnar Thomasson, rådman Helge Forkman och advokat Lennart Jacobsson. Föreningens medlemsantal utgör 234.

 

    Nordvästra Skånes juristförening. Styrelsen utgöres av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingen G. A. Eriksson, rådmannen Edvin Richter samt advokaterna Olof Lundqvist och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. Föreningen har 60 medlemmar.

 

    Hallands juristförening har under 1951 haft två sammanträden. D. 6 mars diskuterades erfarenheterna av nya rättegångsbalken med inledningsanförande av rådmannen Å. Svensson, landsfogden N. L. Eklund och advokaten Nils Malmgren. D. 9 nov. förekom ordinarie årssammanträde, varvid politimester V. Platou talade om »En dansk politimands oplevelser under jorden». Styrelsen består av borgmästaren Erik Bendz, ordf., landssekreteraren Robert Magnusson, v. ordf, advokaten Karl Hillgård, häradshövdingen Henning Nitelius, advokaten Valfrid Granqvist, kassaförv, och rådmannen Å. Svensson, sekr. och klubbmästare, med landsfogden Nils Eklund och taxeringsintendenten Arvid Wenker såsom suppl. Föreningen räknar 62 medlemmar.

 

    Göteborgs juristklubb har under 1951 haft fem sammanträden. Vid sammanträdena ha hållits föredrag, d. 26 febr. av prof. Ivar Strahl över ämnet »Skadeståndsrättens reformering», d. 29 mars av utrikesrådet Sture Petrén över ämnet »En jurists intryck från några F. N-assembléer», d. 7 juni av prof. Knut Rodhe över ämnet »Vem bestämmer i de stora aktiebolagen», d. 14 sept. av justitierådet Erik Hagbergh över ämnet »Några spörsmål rörande den nya föreningslagen» och d. 7 dec. av advokaten Olof Behm över ämnet »Den ackusatoriska principens tillämpning».
    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 7 dec. lagmannen Orvar Bäcksin, ordf., advokaten Tage Zetterlöf, v. ordf, hovrättsassessorn Gudmund Ernulf, sekr, assessorn F. A. Hammar, kassaförv., assessorn Sven Lampers, bibl., och advokaten Kaj Bergström, sexmästare. — Antalet medlemmar i klubben uppgick vid årsskiftet till 379.