330 NOTISER.    Sjuhäradsbygdens juristförening höll ordinarie årsmöte d. 26 jan. 1951. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes rådmannen Allan Källoff, Borås, ordf, kommunalborgmästaren Sven Törner, Ulricehamn, v.ordf, samt till övriga styrelseledamöter kronokamreraren Elis Winnermark och advokaterna Erik Hedlund och Göran Linnander, samtliga i Borås. Till styrelsesuppl. valdes advokaten Albert Nilsson, Ulricehamn och assessorn Bengt Lindeblad, Borås.
    Vid årsmötet höll rådmannen Källoff ett föredrag betecknat »Juristförbundets Englandsresa 1950». Extra möte hölls i Ulricehamn d. 31 aug. 1951, varvid bitr. stadsombudsmannen Folke Föjerstam, Borås, höll föredrag angående engelskt förvaltningsväsende. Vid sistnämnda sammanträde närvoro även medlemmarnas damer. — Föreningen har under 1951 haft 45 medlemmar.

 

    Örebro läns juristförening har under 1951 haft tre sammanträden. Vid sammankomst d. 22 jan. höll rådmannen Erik Ringenson, Uppsala, ett kåserande föredrag om »Glimtar från det engelska rättsväsendet». Vid årsmötetd. 18 april höll byråchefen Bertil Forssell föredrag över ämnet »Fångvårdens kris». Vid en d. 23 nov. anordnad klubbafton med damer höll advokaten Axel Hemming-Sjöberg föredrag om »Igenkännandets problem. Ett vittnespsykologiskt spörsmål belyst av rättsfall».
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Gunnar Ramstedt, ordf, borgmästaren Gösta Strandell, v. ordf, landsfogden Henrik Enhörning, sekr., advokaten Arvid Berggren, kassaförv, landssekreteraren Elis Almgren, advokaten Magnus Wistrand och stadsdirektören Gösta Johansson. Föreningenhar 75 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening har under 1951 hållit fyra sammanträden. D. 13 mars höll advokaten Valborg Lundgren föredrag över ämnet »Några praktiska problem angående tillämpningen av giftermålsbalken». Vid sammanträdet d. 18 maj talade docenten Hans Thornstedt över ämnet »Företagaransvaret». D. 28 sept. 1951 fingo medlemmarna åhöra ett föredrag av regeringsrådet Sture Jarnerup om ämnet »Något om rättshandlingar mellan äkta makar samt mellan äkta makar och barn». Slutligen talade riksåklagaren Maths Heuman vid sammanträdet d. 6 nov. om »Åtalseftergift, påföljdseftergift och nåd».
    Styrelsen har under 1951 utgjorts av rådmannen Folke Höijer, ordf, landsfogden Erik Lindström, v. ordf, assessorn Olle Garenberg, sekr, länsnotarien Carl-Axel Sjöstedt, kassaförv, advokaten Sven Peter Troili, klubbmästare, samt häradshövdingen Carl-Axel Durling och förste stadsombudsmannen Per Siösteen. — Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid årsskiftet 83.

 

    Dalarnas juristförening har under år 1951 avhållit sitt ordinarie årssammanträde d. 26 maj i Falun. Prof. Olof Rylander talade därvid över ämnet »Några synpunkter på de rättspsykiatriska undersökningarna». —Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Ernst Leche, ordf., borgmästaren Gustaf Geete, v. ordf, rådmannen Gunnar Hallert, advokaten Tors-

 

NOTISER. 331ten Ljungquist och jur. kand. Per Olof Sylwan. — Föreningen har cirka 40 medlemmar.