Värmlands läns juristförening har under 1951 hållit två sammanträden. Vid årsmötet i Karlstad d. 14 april höll läkaren i psykisk barnavård Torsten Thysell, Karlstad, föredrag över ämnet: »Barnpsykiatri — psykopatologi, behandlingsmetoder och mål». D. 30 nov. anordnade föreningen en subskriberad middag för föreningens medlemmar med damer å Stadshotellet i Karlstad. Vid ett före middagen hållet sammanträde kåserade landsfogden Anders Holmström om »Några aktuella trafikproblem».
    Föreningens styrelse har under året utgjorts av landssekreteraren S. A. Swedberg, ordf., häradshövdingen Tord Sandström, v. ordf., assessorn S. Å.Fogelberg, sekr., advokaten Fritz Helmer, kassaförv., och bitr. landsfogden Erik G. Sahlin, klubbmästare. — Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid årsskiftet 105.

 

    Gefleborgs läns juristförening har under 1951 sammanträtt två gånger. Vid årssammanträdet i mars hölls gemensamt sammanträde med Gestriklands Läkareförening, inbjudare, och Gästriklands Prästsällskap, varvid diskuterades »Läkarsekretessen i svensk rätt» med inledningsföredrag av med.dr. jur. kand. Erik Karlmark. Vid sammanträdet i november gav rektorn vid Statens Polisskola, polisintendenten G. Björklund, Stockholm, en »Orientering om 1951 års trafiklagstiftning». — Styrelsen består av häradshövdingen Ragnar Gunæus, ordf., advokaten Gunnar Ahlström, sekr. och kassaförv., samt stadsfiskalen Olof Lundmark, länsnotarien Carl Axel Rydin och advokaten Gösta Malmsten med ombudsmannen Roland Alvin och stadsnotarien Lennart Grangert som suppl. — Föreningen har 49 medlemmar.

 

    Västernorrlands juristklubb har under 1951 sammanträtt två gånger. D. 19 maj hölls årssammanträde i Härnösand. Till styrelseledamöter i klubben omvaldes hovrättspresidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km. Karlsson, v. ordf., hovrättsrådet Carl-Gustaf Asplund, sekr., kassaförv. och klubbmästare, landssekreteraren S. J. Nilsson samt advokaterna Henrik Lindblom och Ragnar Reimers. Till styrelsesuppl. valdes häradshövdingarna Herbert Beckman och Nils G. Fröding samt borgmästaren Åke von Schultz och advokaten Albert Hansson. Justitierådet Nils Beckman höll föredrag över ämnet »Barns skadeståndsskyldighet», varefter klubbmedlemmarna med damer samlades till en subskriberad supé å S :t Petriordens restaurant. Vid sammanträde d. 1 dec. i Sundsvall talade hovrättsfiskalen Einar Malmberg över ämnet »Om ersättning vid intrång i jordäganderätten — några utblickar kring det nya strandlagsförslaget», varefter följde diskussion. —Klubben har 92 medlemmar.

 

    Norrbottens juristförening höll årsmöte i Luleå d. 16 juni 1951. Till styrelse valdes häradshövdingen E. Holm, Gällivare, ordf., kommunalborgmästaren N. Collin, Boden, vice ordf., länsbokhållaren K. E. Hansén, Gammelstad, sekr. och kassaförv., samt advokaten H. Gagge, Gällivare, klubbmästare, samtliga omvalda. — Föreningen hade under året 54 medlemmar.