Från dagens diskussion. I marshäftet av SvJT (s. 349 ff.) refereras dels min understreckare i SvD »Allmänprevention genom individualprevention» med därtil anknytande diskussion i samma tidning, dels några andra inlägg i straffrättsdebatten. För att läsarna skola få en mera fullständig och korrekt bild av vad som förekommit torde böra nämnas att jag kort före nämnda understreckare publicerade en annan i SvD (31 jan.) benämnd »En brottsstatistik». Där belyses den statistiska utredningen »Brottslighetens utveckling åren 1913—1947» samt det interpellationssvar, som återges i SvJT 1949 s. 62 ff. Att denna artikel icke omnämndes i referatet är så mycket mer anmärkningsvärt som den utförligt återgivna diskussionen i SvD anknöt till båda understreckarna. Karl Olivecrona.