Comité Maritime International — Avdelning Finland höll sitt årsmöte d. 23 april 1952 i Helsingfors. Föreningens styrelse har följande sammansättning: förvaltningsrådet jur. dr Rudolf Beckman, ordf., prof. Erik Castrén, v. ordf., samt sjöfartsrådet v. häradshövdingen Herb. Andersson, v. häradshövdingen Tönne Antell, assuransdirektören Sten Krause, prof. Arvo Sipilä och jur. dr J. O. Söderhjelm med v. häradshövdingen Christian Zitting och diplomsjökaptenen K. T. Päiviö som suppleanter. Föreningens sekr. äro v. häradshövdingen Tönne Antell och förvaltningsrådet jur. dr Tauno Suontausta samt kassör v. häradshövdingen Birger Antell. Föreningens medlemsantal utgör 48, varav 33 enskilda och 15 bolag m. fl.
    Till föreningens representant vid den internationella sjörättskonferensen i Bryssel i maj 1952 utsågs sjöfartsrådet Andersson. Vid årsmötet höll sjöfartsrådet Andersson ett föredrag om sjörättskonferensen i Neapel i sept. 1951 och de frågor, som förelagts Brysselkonferensen. R. B-n.

 

    Nationalitets- eller domicilprincipen. Prof. Schmidts uppsats i Festskriften för Ekeberg om Nationalitetsprincipen och domicilprincipen i svensk internationell privaträtt intogs i engelsk upplaga i The International Law Quarterly 1951 p. 39 ff med ett diskussionsinlägg av CHESHIRE. De av Schmidt berörda problemen ha nu observerats också i Frankrike att döma av en rec. i Revue Critique de Droit International Privé 1951 av PHOCION FRANCESCAKIS, som uppställer de vägar som beträtts i de skandinaviska konventionerna 1931 och 1934 som möjliga mönster. B. L.