Lagberedningen 1951. Under det fortsatta arbetet med revision av jordabalken har beredningen ytterligare övervägt reglerna om servitut. Ett av motiv åtföljt utkast till lagtext i detta ämne har behandlats vid sammanträde med beredningens rådgivande nämnd. Preliminärt utkast till bestämmelser om avgäld har upprättats, varjämte tidigare lagutkast beträffande födoråd och samfälligheter närmare bearbetats. Därjämte har beredningen utarbetat en promemoria angående huvudgrunderna för en revision av lagstiftningen om tomträtt. Sedan yttranden över promemorian inhämtats från åtskilliga myndigheter och sammanslutningar, har ett preliminärt lagutkast i ämnet upprättats. Avsikten är att utbryta frågan om revision av tomträttsinstitutet ur dess samband med jordabalksreformen och framlägga separat förslag i ämnet under år 1952. Efter remiss har beredningen avgivit utlåtanden över 1949 års ägofredsutrednings betänkande, lantmäteristyrelsens promemoria angående provisoriska åtgärder mot sämjedelning inom vissa delar av Kopparbergs län samt strandutredningensförslag till strandlag. T. N.

 

    Rättshistoriska Institutet grundat av Gustav och Carin Olin. Hovrättsrådet Gustav Olin, vilken sedan institutets grundande (se SvJT 1948 s. 143, 303) varit ordförande i institutets styrelse och i denna egenskap bl. a. fungerat såsom redaktör för institutets publikationer, har under åberopande av hög ålder och försvagad hälsa avsagt sig uppdraget. Till hans efterträdare har utsetts professor S. Tunberg.

 

    Föreningen Svensk avdelning av International Law Association höll årssammanträde i Stockholm d. 4 maj 1951. Till styrelse valdes justitierådet Axel Afzelius, justitierådet Algot Bagge, advokaten Nils Berglund, generalkonsuln Gunnar Carlsson, riksmarskalken Birger Ekeberg, prof. T. Gihl, assuransdirektören Pehr Gyllenhammar, skeppsredaren Emanuel Högberg, generalkonsuln Axel A:son Johnson, prof. Håkan Nial, utrikesrådet Sture Petrén, justitierådet Emil Sandström, advokaten C. L. Schönmeyr, utrikesministern Östen Undén och f. d. hovrättsrådet och divisionsordf. Hugo Wikander.
    Föreningen beslöt att föreningsavgift ej längre skulle erläggas en gång för alla; detta för att komma i överensstämmelse med moderföreningen International Law Associations nya stadgar. Årsavgiften bestämdes till densamma som föregående år, 20 kr., varav 17 sh. 6 d. till moderföreningen. Föreningar och bolag betala 40 kr., varav 35 sh. till moderföreningen.
    Vid sammanträdet redogjorde justitierådet Bagge för vad som förekommit vid International Law Associations rådsmöte i London d. 7 april 1951 rörande a) tillsättandet av en »Standing Committee» för planläggning och förberedelse av arbetet vid International Law Associations konferenser rörande internationella rättsregler; b) överläggningsämnena vid International Law Associations konferens i Luzern år 1952. Justitierådet Sandström lämnade meddelande rörande International Commissions pågående arbete.
    Antalet medlemmar i föreningen är för närvarande 184.

 

396 NOTISER.    Efter föreningsmötet höll styrelsen sammanträde därvid utsågos till ordf. justitierådet Bagge och till v. ordf. justitierådet Sandström. Till medlemmar av verkställande utskottet utsågos, förutom ordf. och v. ordf. herrar Ekeberg, Petrén, Undén och Wikander med advokaten Berglund och prof. Nial som suppl. Till sekr. och kassaförv. utsågs advokaten Schönmeyr.