HARRY WESTERMANN. Lehrbuch des Sachenrechts. Karlsruhe 1951. Verlag C. F. Müller. 656 s.

 

    Föreliggande nya framställning av tysk sakrätt — väl mera av handboks- än av lärobokskaraktär — utgör ett betydande arbete. Särskilt i sina principiella delar har det även för svenska jurister intresse.
    Arbetet är anmärkningsvärt ur metodisk-pedagogisk synpunkt. Liksom i ESSERS Lehrbuch des Schuldrechts — som jag tillät mig fästa uppmärk-

 

454 LITTERATURNOTISER.samheten på i SvJT 1949 s. 608 — inledes varje avsnitt med ett antal praktiska exempel, avsedda att illustrera problemställningen och arten av de i rättslivet förekommande intressekonflikterna på området. Dessa exempel spela för övrigt större roll hos förf. än hos Esser. Han arbetar oavlåtligt med dem vid utläggningen av de olika rättsreglerna, och när man kommit till slutet av ett kapitel, har man merendels fått besked om hur de ifrågavarande fallen skola bedömas. Metoden är svår att manövrera men ger, skickligt handhavd, mycket. Den är förtjänt av efterföljd å svenska läroboksförfattares sida. På antydda sätt skulle bl. a. juris studerande lättare komma i kontakt med rättspraxis än nu är fallet. Utmärkta ur pedagogisk synpunkt äro också de sammanfattningar, som göras mot slutet av avsnitten. De underlätta en koncentrering på det väsentliga.
    Metodiskt representerar förf. intressejurisprudensen. Snarast torde han vara en lärjunge till HECK, vilket är en god rekommendation. Vid dispositionen av rättsregelsmaterialet har han dock tydligen sett sig nödsakad att följa indelningen i BGB. Att detta medfört stora svårigheter för en realistisk framställning är uppenbart. Bl. a. kommer på detta sätt dåligt fram skillnaden mellan den innebörd äganderätten — ett ju i och för sig tämligen ogripbart begrepp — tillägges vid fast och vid lös egendom.
    I en del hänseenden synes mig arbetet, vetenskapligt sett, icke representera något framsteg. Det är emellertid icke platsen att utveckla detta här.
Hj. K.