JEAN PINATEL. Traité élémentaire de science pénitentiaire et de défense sociale. Melun 1950. Imprimerie administrative. 567 s.

 

    Den föreliggande handboken har knappast sin motsvarighet i de nordiska ländernas litteratur. Efter en intresseväckande och elegant exposé över de skilda kriminalpolitiska strömningarnas och de penitentiära systemens utveckling ställer förf. själva huvuduppgifterna för den vetenskapsgren, som i brist på bättre terminologi hos oss kallats penologi. Att termen (liksom den äldre tyska benämningen »Gefängniswissenschaft») är i hög grad missvisande, förefaller överflödigt att närmare motivera, om man besinnar i huru hög grad problemen på området i våra dagar röra sig om utformningen av de uppfostrande och terapeutiska metoderna icke minst i samband med kriminalvården i frihet. Pinatels av fakta späckade framställning av den franska straffrättens reaktionsformer samt kriminalvårdens organisation och behandlingsmetoder uppbäres av en stark reformiver och en optimistisk tro på den slutliga segern hos de idéer, som under de senaste åren utvecklats av målsmännen för straffrättens ersättande av en »défense sociale», idéer, som hos oss blivit kända genom uppsatser av Strahl och Hurwitz. I .A.

 

Retslægeraadets A ars beretning for 1949. København 1952. H. Hagerups forlag. VIII + 211 s.

 

    I sin nu utkomna årsberättelse redovisar retslægeraadet 3,741 ärenden, varav 1,448 rör tillräknelighetsfrågor, farlighet och kvarhållande på sinnessjukhus, 1,045 spritpåverkan vid förande av motorfordon och 566 faderskapsfrågor (ang. tidigare år se SvJT 1951 s. 686). Liksom tidigare har

 

LITTERATURNOTISER. 455rådet närmare redogjort endast för ett mindre antal ärenden, varvid medtagits sådana som rådet funnit vara av särskilt intresse. För dessa ärenden lämnas en ingående redogörelse, för vilken särskilt undersökningsläkarnas utlåtanden ger material. Genom att även domstolens avgörande i saken omnämnes, erhålles en inblick i bl. a. dansk praxis i fråga om behandlingen av abnormbrottsligheten. C. H.