Nyutkommen skattelitteratur. Delvis som en följd av den ökande floran av direkta skatter har under det senaste året utgivits en mängd lika digra som dyra skattehandböcker. Bland större arbeten, som göra anspråk på fullständighet, märkes en av bankdirektören ERLAND GEIJER, f. d. kammarrättsrådet ERIC ROSENQVIST samt kanslirådet HARRY STERNERutgiven »Skattehandbok» i två delar (Norstedt, 2:a uppl. Del. I 1951. 906 s. Kr. 48.50. Del II 1950. 96 + 540 s. Kr. 23.50). Här redovisas motiv och förarbeten till gällande skattelagstiftning; arbetet kan därmed i viss mån sägas ha ersatt den sedan länge utgångna gulboken Skattelagarna. Vad som ytterligare skänker denna skattehandbok ett stort värde är den utförliga och väldisponerade prejudikatsamling, som återfinnes i del II. — Regeringsrådet ADOLF LUNDEVALL utgav redan 1949 en handbok rörande Sveriges skatter varav utgivaren, Statens nämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer, nyligen ombesörjt en andra upplaga (Skattehandbok; 838 s. Inb. Kr. 16.00). Författaren, som ju har alldeles särskilda förutsättningar att sprida ljus över åtskilliga av regeringsrättens mera dunkla utslag, har här framlagt sitt vetande. — En annan handbok av mera fullständigt slag är »Skattebok för näringslivet» av byråchefen GUSTAF HEDBORG och taxeringsrevisorn STURE LUNDELL (Wahlström & Widstrand. 1951. 208 s. Kr.15.00. Inb. Kr. 21.00). Framställningen är, som framgår av titeln, speciellt tillrättalagd för rörelseidkare. — I verket Svensk Lagsamling ingår såsom del XXIV en av landskamreraren ALARIK WIGERT gjord sammanställning av gällande fiskala lagstiftning (Skattelagar. Norstedt. 1951. 1,133 s. Inb. Kr.76.00). Författaren synes ha eftersträvat — och även lyckats uppnå — fullständighet.
    Förutom dessa böcker, som ju omfatta hela det gällande systemet för direkt beskattning, har utkommit en rad smärre publikationer. Här åsyftas främst de av jur. dr K. G. A. SANDSTRÖM utgivna skrifterna »Investeringsskatten» (B. Wahlströms förlag. 1951. 63 s: Kr. 4.00) samt »Investeringsavgiften» (Samma förlag. 1952. 95 s. Kr. 6.00) även som samme författares» Den nya konjunkturskatten» (Exportföreningens förlag. 1952. 56 s. Kr. 5.50). Dessa arbeten, som bl. a. ha den stora förtjänsten, att de utkommit mycket snart efter lagstiftningen, utmärka sig för författarens förmåga att penetrera och klargöra även komplicerad lagtext. — Författarna GEIJER, ROSENQVIST och STERNER ha utgivit ett arbete rörande sistnämnda skatt (Konjunkturskatten. Norstedt. 1952. 80 s. Kr. 6.75). I denna skrift redovisas utförligt motiven till lagstiftningen, var jämte lämnas praktiska anvisningar av olika slag. En annan produkt av dessa skattespecialisters samarbete är Taxering av fastighet (Norstedt. 2:a uppl. 1951. 392 s. Inb. Kr. 27.50). — Till tjänst för rörelseidkare ha även kammarrättsrådet NILS G. LINDQUIST och taxeringsrevisorn SVEN CRABO utarbetat en kommentar till konjunkturskatteförordningen (Konjunkturskatten. Wahlström & Widstrand. 1952.

 

456 LITTERATURNOTISER.100 s. Kr. 8.50. Inb. Kr. 13.50) varjämte HEDBORG och LUNDELI utgivit en kommentar till förordningen om investeringsavgift (Den nya investeringsavgiften och de nya reglerna om varulagervärdering. Norstedt. 1952. 115 s.Kr. 7.50).

Th. H.