Ur svenska tidskrifter 1952.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. Hft. 1. ARNE IRSTEN, Skärpt kartellkontroll utan lagändring, s. 1—12. — STIG WERNSTEDT, Besvärsfrågor i regeringsrättens praxis. Ett rättsfallsurval, s. 13—32. Hft. 2. NILS HERLITZ, Statstjänsten på ny grundval s. 73—93. — GUSTAF PETRÉN, Förfarandet vid de tyska förvaltningsdomstolarna, s. 94—106.
    Juristnytt. Nr 9. CARL SVENNEGÅRD, Förhandlingsrätten, s. 113—117. Nr 10. CARL SVENNEGÅRD, Stridsåtgärder och skiljedom, s. 127—130. Nr 13. GUSTAF PETRÉN, Kammarrätt eller tjänstedomstol?, s. 176—177. — CARL SVENNEGÅRD, Kollektivavtal, s. 179—184.
    Sociala meddelanden. Hft. 1. LENNART GROLL, Om tystnadsplikt för tjänstemän inom socialvården, s. 3—8. — ARNE CHRISTIANSEN, Det sociale lovgivningsarbejde i Danmark år 1950—51, s. 9—14. Hft. 3. Lis ASKLUND, Den abortförebyggande verksamheten, s. 143—150.
    Statistisk tidskrift. HARALD CRAMÉR, Den statistiska metoden, s. 6—12. — IVAR UHNBOM, Befolkningsregistret, s. 13—18. — JOHANNES SJÖSTRAND, Omläggning av den årliga inkomststatistiken, s. 19—21. — TORE DALENIUS, Operationsanalys, s. 22—29. — SVERKER GROTH, Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter, s. 30—34.
    Statsvetenskaplig tidskrift. Hft. 1. ALVAR NELSON, Yttrandefrihetens gränser, s. 1—19. — HÅKON HOLMBERG, Förslag om inrättande av ett militieombudsmannaämbete i Finland, s. 20—30.
    Svensk skattetidning. Hft. 1. OLOF ÅKESSON, Regeringsrättsutslag 1951, s. 1—118. Hft. 2—3. ERIK STERN, Om beskattning av försäkringstagare, s. 8— 26. — OLOF LJUNGBERG, Taxering av hyres- och egnahemsfastigheter vid 1952 års allmänna fastighetstaxering, s. 27—32. — K. G. A. SANDSTRÖM, Om culpös medhjälp vid culpöst deklarationsbrott, s. 104—113.
    Svensk tidskrift. Hft. 2. ERIC TÖRNGREN, Samhällsanställdas rätt till stridsåtgärder, s. 67—78. Hft. 3. Rättsstaten s. 125—126. Hft. 4. HALVAR G. F. SUNDBERG, Anmärkningsprocess och rättssäkerhet, s. 202—206.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. Hft. 2. MALTE JACOBSON, Expropriationslagens tillämpning, s. 67—69. — ERIC TÖRNGREN, Samhällsanställdas rätt till stridsåtgärder, s. 69—75. Hft. 4. S. D. SANNE, Förslaget till ny kommunallag, s. 179—193.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 1. FOLKE SÖDERBERG, Något om de s. k. övervakningsnämnderna, s. 1—4. — OLLE MELIN, Fångvårdens fritidsverksamhet, s. 5—9. — HANS TIBBLING, Anlag och yrkesval. En sammanställning av anlagsundersökningar vid ungdomsanstalten i Nyköping, s. 10—13.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. Hft. 1. DICK BERGMAN, Till frågan om förmånsratt i konkurs för advokaters och revisorers fordringar å arvode, s. 3—7. — Till tolkningen av begreppet god advokatsed, s. 14—30. — GÖSTA GRAFFMAN, Om schweiziskt rättegångsväsende, s. 31—47. S. R.