Lagrådet har nedannämnda dagar 1952 avgivit ultåtande över följande lagförslag.
    Jan 16. Förslag till lag om sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m. m., lag ang. säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m. m. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn O. Petrén.
    Jan. 28. Förslag till lag om ändring i lagen d. 20 okt. 1939 (nr 732) med särskilda bestämmelser ang. tillfällig vattenreglering. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn P. G. Bergsten.
    Jan. 31. Förslag till lag om ändring i vattenlagen. Föredragande: hovrättsassessorn Bergsten.
    Febr. 1. Förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen d. 15 juli 1944 (nr 536). Föredragande: e. o. hovrättsassessorn L.-E. Björkman.
    Febr. 8. Förslag till lag om ogiltighet av sämjedelning av jord inom vissa delar av Kopparbergs län. Föredragande: hovrättsassessorn Petrén.
    Febr. 14. Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. sparbanksinlåning. Föredragande: byråchefen C. V. Åbjörnsson.
    Febr. 15. Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 9 § rättegångsbalken. Föredragande: lagbyråchefen B. Lassen.
    Mars 17. Förslag till lag om skyldighet för civilförsvarspliktig att tjänstgöra vid krigsmakten. Föredragande: hovrättsassessorn Björkman.
    Mars 20. Förslag till sjömanslag, lag om ändrad lydelse av 34, 36, 287 och 295 §§ sjölagen, lag om undantag från svensk domstols behörighet så vitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn A. Lindstedt.
    Mars 21. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 24 mars 1938 (nr 96) om understödsföreningar. Föredragande: hovrättsassessorn G. Engström.
    Mars 27. Förslag till strandlag. Föredragande: t. f. lagbyråchefen S. Dennemark.
    Mars 28. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § lagen d. 10 maj 1929 (nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon. Föredragande: hovrättsrådet G. Fredrikson.
    April 3. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 11 :o) och 16 :o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt. Föredragande: lagbyråchefen Lassen.
    April 3. Förslag till naturskyddslag, lag ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn P.-E. Fürst.
    April 7. Förslag till lag om ändring i 11 och 13 kap. giftermålsbalken, lag om höjning av vissa underhållsbidrag. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn B. Alexanderson.
    April 8. Förslag till lag med vissa bestämmelser om påföljd för brott av underårig, lag ang. ändring i lagen d. 19 maj 1944 (nr 215) om eftergift av åtal mot vissa underåriga, lag ang. ändring i lagen d. 20 dec. 1946 (nr 862) med vissa bestämmelser om mål rörande brott av underårig. Föredragande: lagbyråchefen B. Kjellin.
    April 8. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 4 och 9 §§ lagen d. 9 april 1937 (nr 119) om verkställighet av bötesstraff samt lag ang. ändrad lydelse av 49 a § lagen d. 12 juni 1931 (nr 233) om behandling av alkoholister (alkoholistlag). Föredragande: lagbyråchefen Kjellin.

B. L.