484 FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.    Syrisk straffprocessrätt. MOUSSA PRINCE, advokat vid appelldomstolen i Beirut, har översänt en av honom författad bok, tillägnad en rad föregångsmän inom rättsvetenskapen. Bland dem äro sex svenskar och av dem ej färre än fyra ledamöter eller suppleanter i SvJT:s red.; en, dr A. Sevenson, har ej kunnat med säkerhet identifieras. Eftersom boken är tryckt med de vackra men för läsaren svårforcerade arabiska typerna har anm. ej kunnat tillägna sig mycket mera än att förf. under åberopande av ett stort antal auktorer på allehanda språk, från Arcadius och Honorius till André Gide, Georges Simenon och Aldous Huxley, behandlar åtskilliga kriminologiska och straffprocessuella problem. Bl. a. fördömes narkoanalysen som medel under förundersökningen medan den accepteras som terapeutiskt medel i händerna på en av tystnadsplikt bunden läkare. I ett av företalen — sådana finnas av skilda författare på engelska, tyska, franska, spanska och italienska — påpekas att en sådan ståndpunkt har sin grundval i mohammedansk rätt. I kvinnornas sura i Koranen heter det sålunda (vers 135): »Handla rättfärdigt och varen Allahs vittnen också mot Eder själva». Och den mohammedanska lagen Majallah säger (art. 79) att människan är bunden genom sitt erkännande. Men förutsättningen är att utsagorna äro frivilligt avgivna.

B. L.

 

    Advokatväsendet i Tjeckoslovakien.1 Genom en lag d. 20 dec. 1951, som trädde i kraft vid årsskiftet, har socialiseringen av advokatväsendet i Tjeckoslovakien fullt genomförts. Advokatverksamheten utövas hädanefter av rättshjälpsbyråer. Allmänheten äger rätt att själv välja advokat under förutsättning att denne tillhör en rättshjälpsbyrå. Arvoden och honorar inbetalas till byrån, som i sin tur utbetalar lön åt sina anställda. Byråerna äro juridiska personer och svara solidariskt med de anställda för förluster som kunna tillfogas klienterna.
    I en särskild förordning d. 28 dec. 1951 givas detaljerade bestämmelser rörande avgifter för olika advokatuppdrag.

S. R.

 

    Nyorganisation av Rumäniens rättsväsen. D. 1 aug. 1952 träda iRumänien nya lagar i kraft, vilka innebära en nyorganisation av landetsrättsväsen. Lagarna avse organisationen av de allmänna domstolarna och åklagarväsendet samt krigsmaktens domstolar och åklagare. Följande allmänna domstolar skola finnas, nämligen »räjongfolkdomstolar» i städerna och på landsbygden, huvudstadens och regionernas domstolar (närmastmotsvarande de svenska hovrätterna) samt en högsta domstol.
S. R.

 

1 Jfr SvJT 1951 s. 154.