NOTISER. 487    Ungdomsfängelsenämnden. Nämndens berättelser avseende åren 1948,1949, 1950 och 1951 innehålla liksom tidigare år (se SvJT 1941 s. 551, 1942 s. 375, 1943 s. 854, 1944 s. 951, 1945 s. 740, 1948 s. 781) redogörelser för nämndens sammansättning, antalet sammanträden och handlagda ärenden, uppgift rörande klientelets storlek och beskaffenhet, differentiering och anstaltsplacering. I 1951 års berättelse har här jämte intagits en sammanställning av Psykotekniska institutets utlåtanden över anlagsundersökningar för yrkesval beträffande elever som under åren 1950—1951 intagits i ungdomsanstalten i Nyköping. Vidare förekommer i berättelsernaen statistisk utredning angående antalet provutskrivna samt intagningstidernas längd. Slutligen lämnas en redogörelse för nämndens eftervårdsverksamhet.
    Enligt ungdomsfängelsenämndens berättelse för år 1948 intogos nämnda år, bortsett från de återintagna, 158 män och 8 kvinnor i ungdomsanstalt. Siffrorna voro för 1949 148 män och 8 kvinnor, 1950 142 män och 4 kvinnor samt 1951 146 män och 7 kvinnor.
    Under år 1948 utskrevos på prov 183 män och 23 kvinnor. Motsvarande siffror för åren 1949, 1950 och 1951 voro för män 161, 157 och 157 och för kvinnor 10, 5 och 5. Av de under år 1948 provutskrivna voro 49 män och 6 kvinnor efter tidigare utskrivning återintagna i ungdomsanstalt. Motsvarande siffror för år 1949 voro 45 män och 1 kvinna, för år 1950 29 män samt för år 1951 28 män och 2 kvinnor.
    Intagningstiderna för de under åren 1948—1951 första gången provutskrivna männen framgår av nedanstående tabell.

    1948 1949 1950 1951
Anstaltstid % % % %
8—11 mån. 5,8 3,5 2,3 6,2
11-12 mån. 14.9 8,6 14,8 13,9
12-14 mån. 52,3 37,0 36,0 33,3
14—17 mån. 22,4 40,5 32,0 19,4
17—19 mån. 3,0 6,9 14,1 7,0
19—20 mån. 0,8 0,8
20-22 mån. 2,6 0,8 3,1
22—23 mån. 0,8 0,9 0,8

    Beträffande de män som efter återintagning utskrivits på prov utvisarnedanstående tabell återintagningstiderna.

    1948 1949 1950 1951
Anstaltstid % % % %
under 5 mån. 44,9 33,3 27,5 42,8
5-7 mån. 32,7 26,7 37,9 32,2
7—10 mån. 16,3 28,9 31,0 17,8
10—13 mån. 41. 11.0 3,6
13—14 mån. 2,0 3,5 3,6

    Antalet återintagna, antingen på grund av nämndens beslut eller domstols förordnande, under åren 1948—1951 redovisas i omstående tabell.