NOTISER.

  Utskrivningsnämnderna vid Psykiatriska sjukhuset i Stockholm, Ulleråkers sjukhus i Uppsala, S:t Sigfrids sjukhus i Växjö och Sidsjönssjukhus i Sundsvall redovisa i berättelser till medicinalstyrelsen sin verksamhet för år 1951 (ang. föreg. år se SvJT 1951 s. 653).
    Sammanlagt ha 1,063 utskrivningsärenden handlagts av nämnderna, fördelade med 148 vid Psykiatriska sjukhuset, 239 vid Ulleråkers sjukhus, 310 vid S:t Sigfrids sjukhus och 326 vid Sidsjöns sjukhus. De beslut som fattats av nämnderna framgå av följande uppställning (patientkategorierna motsvara vad som angivits vid redogörelsen för sinnessjuknämndens verksamhet):

  N-fall O-fall P-fall Summa
Utskrivning 73 28 1 102
Försöksutskrivning mer än en månad 206 755 3 284
Försöksutskrivning en månad eller mindre 42 5 2 49
Fortsatt försöksutskrivning 138 37 175
Utsträckt frigång 66 13 2 81
Ändrade försöksutskrivningsvillkor 28 3 31
Avslag 252 76 13 341
Summa
805 237 21 1063

    Till sinnessjuknämndens prövning ha hänskjutits ett ärende av utskrivningsnämnd och 11 ärenden av statsåklagare.
    Försöksutskrivningstiden har under året utgått för sammanlagt 338 patienter av dem som utskrivits från dessa fyra sjukhus. 158 försöksutskrivna patienter (försöksutskrivna mer än en månad) ha återintagits, däravpå grund av brott.

C. H.

    Östersunds juristklubb har under 1951 haft två sammanträden, därvid föredrag hållits av advokaten Björn Holmer över ämnet »Den nya lagstiftningen om avbetalningsköp» och av vattenrättsdomaren Nils Viklund över ämnet »Om vattenrättsskipning och några därvid uppkommande spörsmål».
    Styrelsen utgöres av landshövdingen Torsten Löfgren, ordf., borgmästaren Iwan Wikström, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr., samt advokaten Dieden Cappelen-Smith och häradshövdingen Birger Jacobsson, suppl. Klubbmästare är advokaten Björn Holmer. — Klubben har 58 medlemmar.

    Övre Norrlands juristförbund höll ordinarie möte d. 18 okt. 1951 i Umeå. Till ordf. i förbundsstyrelsen omvaldes presidenten Carl Romberg. Till övriga ledamöter i styrelsen ha utsetts, av Västerbottens juristförening lagmannen Yngve Kristensson, advokaten Rudolf Ahlgren och häradshövdingen Gösta Bergström med borgmästarna Arne Fallenius och Thomas Lundqvist samt vattenrättsdomaren Folke Löwing såsom suppleanter samt av Norrbottens juristförening häradshövdingen Einar Holm samt advokaterna Hilding Gagge och Einar Wallin med länsbokhållaren Karl Erik Hansén, landsfogden Bertil Ankar och ombudsmannen Birger Rothelius såsom suppleanter. D. 9 och 10 juni 1951 besökte ett 20-tal av förbundets medlemmar såsom inbjudna gäster ett av lokalavdelningen i Vasa av Juridiskaföreningen i Finland där anordnat juristmöte. Därvid höll akademiekansler Otto Hj. Granfelt föredrag över ämnet »Försvaret i brottmål». Vidare förekom samkväm och utflykter.