490 NOTISER.    Västerbottens juristförening har under 1951 hållit sju sammanträden med föredrag över något aktuellt ämne, åtföljt av diskussion. Föreningensstyrelse utgöres av lagmannen Yngve Kristensson, ordf., landskamreraren Valdemar Westin, v. ordf., häradshövdingen Sten Ohlsson, sekr., advokaten Hans Liliequist, kassaförv., och rådmannen Sigvard Bälter. — Föreningen har omkring 70 medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1951 sammanträtt två gånger. D. 3 april hölls årsmöte, därvid assessorn Erland Conraditalade över ämnet »Förhandlingsrätt för stats- och kommunaltjänstemän. Gällande rätt och pågående reformarbete». Vid det sedvanliga julsammanträdet, som ägde rum d. 17 dec., kåserade assessorn Gunnar von Sydow under rubriken: »På skiljedomsuppdrag i Indien.»
    Styrelsen för verksamhetsåret 1951—1952 utgöres av assessorn Anders Lindstedt, ordf., t. f. revisionssekreteraren Lennart af Klintberg, v. ordf., fiskalen Per Ihrfelt, sekr. och kassaförv, samt fiskalerna Carl Holmberg och Sven-Hugo Ryman med assessorn Ebbe Larsson, adj. ledamöterna Gustaf Petrén och Sten Rudholm samt fiskalerna Jan Gyllenswärd och Hans Bergqvist som suppl. Medlemsantalet uppgår till omkring 125.

 

    Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under 1951 sammanträtt tre gånger, därvid föreningsangelägenheter förekommit. Vid årssammanträdet d. 3 nov. utsågos till styrelseledamöter e. o. assessorn Malte Nilsson, ordf., e. o. fiskalen Bertil Olsén, v. ordf, e. fiskalen Lars-Erik Cronholm, sekr. och kassaförv., samt e. o. fiskalerna Harald Kastrup och Bo Swartling med e. fiskalerna Bernt Krause och Fredrik Lindstam som suppl. Medlemsantalet är 40.

 

    Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under 1951 sammanträtt fem gånger, varvid i huvudsak förekommit föreningsangelägenheter. Vid årsmötet d. 4 juni utsågos till styrelseledamöter: assessorn Gudmund Ernulf, ordf, adj. led. Ingemar Ulveson, v. ordf, fiskalen Sven Sigander, sekr. och kassaförv, assessorn Frey Björlingson och tingssekreteraren Bengt Hamdahl. Antalet medlemmar i föreningen utgör 31.

 

    Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 20 dec. 1951, var under tjänstgöringsförhållandena i hovrätterna dryftades och vissa framställningar beslötos. D. 9 juni 1951 avlade föreningen besök hos dommerfuldmægtigforeningen i Köpenhamn, varvid förhandlingar vid olika domstolar bevistades. Föreningens styrelse utgöres av e. o.assessorn Carl G. Persson, ordf, adj. led. Gunnar Ohlsson, v. ordf, e. o.assessorn Sten Walberg, sekr. och kassaförv, samt adj. led. Bengt Hjern och tingssekr. K. G. Lindelöw. Föreningen har alltjämt ett 30-tal medlemmar.

 

    Sveriges juristförbund. Enligt förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för år 1951 hade förbundet vid verksamhetsårets slut 4,502 medlemmar. 521 nya medlemmar hade vunnit inträde under år 1951. Förbundsstyrelsen

 

NOTISER. 491har sedan fullmäktigmötet d. 17—18 mars haft följande sammansättning: revisionssekreteraren Carl Svennegård, ordf., stadsfiskalen Lennart Asplund, 1 :e v. ordf., byrådirektören Holger Carlman, 2:e v. ordf., stadsfogden Gillis Björck, jur. kand. Lennart Blom, taxeringsinspektören Bengt Bohman, borgmästaren Olof Engqvist, byråsekr. Arne Forsström, hovrättsassessorn Per-Erik Fürst, advokaten Ragnar Hedén, bitr. juristen Lennart Jerneck, ombudsmannen Rune Kristensson, direktörsassistenten Gunnar Leo, professorn Per Stjernquist, länsnotarien Carl-Gustaf Wennberg, advokaten Rolf Wistrand och stadsombudsmannen Waldemar Åström. Suppleanter ha varit länsassessorn Erik Axelson, stadsfiskalen Sven Berglund, jur. stud. Sören Falkman och assessorn Carl-Olof Jönsson.
    Antalet lokalavdelningar ökades under 1951 genom att avdelningar bildades i Värmlands samt Blekinge län. Ordförande i lokalavdelningarna ha under året varit:
    Blekinge l: borgmästaren Ebbe Dymling,
    Jämtland och Härjedalen: länsassessorn Folke Holmberg,
    Jönköpings l: assessorn Bertil Adéll,
    Kalmar l: borgmästaren Yngve Malmquist,
    Kronobergs l: länsbokhållaren Rikard Falk,
    Norrbottens l: stadsombudsmannen Stigbjörn Thurfjell,
    Norrköping—Söderköping: rådmannen Anders Törnvall,
    Skaraborgs l: rådmannen Arne Söderström,
    Skåne: stadsfogden Gillis Björck,
    Stockholm: advokaten Bure Malmström,
    Uppland: assessorn Olle Knöös,
    Värmlands l: landsfogden Anders Holmström,
    västra avdelningen: tingsdomaren Nils Källoff.
    Förbundets fackmässiga organisation omfattar såsom förut sektionerna för jurister
    i central statsförvaltning (ordf. byrådir. H. Carlman), med egen verksamhet (ordf. adv. S. Nordenskjöld),
    i enskild tjänst (ordf. dir. A. Skarby),
    i kommunal förvaltning (ordf. komm.borgm. G. Dalén),
    i lokal statsförvaltning (ordf. länsass. F. Lindberg), inom polis- och åklagarväsende (ordf. landsfogden A. Grauers),
    vid rådhusrätter (ordf. borgm. A. Lindskog),
    vid statliga domstolar (ordf. hovrättsrådet C. Carlon),
    sektionen för vetenskapligt verksamma jurister (ordf. docenten L. Vahlén),
    Sveriges Yngre Juristers Förening (ordf. fiskalsasp. J. E. Jagander).
    Vid 1951 års ordinarie fullmäktigmöte antogos nya stadgar. Nyheterna bestå framför allt i att ordinarie fullmäktigmöten i fortsättningen skola hållas vartannat år i stället för som hittills varje år.
    Förhandlingsverksamheten var under året mycket livlig.
    Förhållandet på arbetsmarknaden för juristerna karakteriserades under året av en allt större tillströmning av platssökande till ett efterhand minskande antal befattningar. Framför allt försämrades successivt förhållandena för de nyutexaminerade juris kandidaterna.