492 NOTISER.    Sveriges domareförbund sammanträdde d. 17 maj 1952 i Handelshögskolans aula i Stockholm. Till ordf. omvaldes presidenten H. Guldberg, till v. ordf. häradshövdingen G. Siljeström, till ledamot utan särskild funktion justitierådet S. Ekberg och till sekr. och kassaförv. rådmannen B. Brandt. Styrelsen består dessutom av två ledamöter valda av Föreningen Sveriges hovrättsdomare, två medlemmar valda av Föreningen Sveriges häradshövdingar, två medlemmar valda av Föreningen Sveriges stadsdomare och en medlem vald av Revisionssekreterare föreningen.
    I sammanträdet deltogo representanter för motsvarande organisationer i två av grannländerna, nämligen från Danmark civildommer Hj. Ringberg, Odense, och från Finland borgmästaren W. Henriksson, Helsingfors.
    Å sammanträdet hölls diskussion över ämnet »Förlikning i rättegång» med civildommer Ringberg som inledare.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 17 maj 1952 i anslutning till ordinarie möte med Sveriges domareförbund sitt årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av presidenten Harry Guldberg. Till styrelseledamöter valdes från Svea hovrätt: presidenten Guldberg, lagmannen Hugo Leijon, hovrättsråden Erik Zethelius och Folke Hägglund samt assessorn Johan Gyllensvärd med lagmannen Eskil Drangel, hovrättsrådet Gunnar Aquilon och assessorn Ivan Wallenberg såsom suppl.; från Göta hovrätt: presidenten Joel Laurin, hovrättsrådet Erik Täcklind och assessorn P. I. Karlberg med assessorerna Ulf Norén och C. O. Svensson såsom suppl.; från skånska hovrätten: presidenten Ivar Wieslander, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn P. H. Schunnesson med hovrättsrådet Curt Bergströmoch assessorn Sten Walberg såsom suppl.; från hovrätten för V. Sverige: presidenten Holger Elliot, lagmannen Orvar Bäcksin och assessorn Karl Wilhelm Modigh med hovrättsrådet Sigurd Wildte och assessorn Sture Hasslow såsom suppl.; från hovrätten för N. Norrland: presidenten Knut Elliot och hovrättsrådet Voldmar Körlof med hovrättsrådet Carl-Gustaf Asplund och assessorn Åke Åkebring såsom suppl.; samt från hovrätten för Ö. Norrland: presidenten Carl Romberg och lagmannen Yngve Kristensson med hovrättsrådet Per-Axel Hansén och assessorn Björn Zethræus såsom suppl. Föreningens medlemsantal var vid 1951 års utgång 164.

 

    Svenska kriminalistföreningen höll ordinarie årsmöte d. 4 april 1952 i Stockholm. Mötet bevistades av omkr. 125 medlemmar. Förhandlingsämne vid årsmötet var »Personundersökning i brottmål; bör processen uppdelas på två avgöranden, skuld och påföljd?» med inledningsanföranden av prof. Ivar Strahl och lagbyråchefen Björn Kjellin. Dansk Kriminalistförening representerades av overlæge Georg K. Stürup, Kriminalistföreningen i Finland av docenten Inkeri Anttila och Den Norske Kriminalistforening av sorenskriver Ole F. Harbek och professor Ørnulv Ødegaard.
    Vid årsmötet omvaldes till ordf. i föreningen överdirektören Hardy Göransson och till styrelseledamöter justitierådet Nils Beckman, v. ordf, hovrättsfiskalen Sten Rudholm, sekr, prof. Ivar Agge, borgmästaren Erik Bendz, landshövdingen Thorwald Bergquist, riksåklagaren Maths Heuman,

 

NOTISER. 493med. lic. Gustav Jonsson, advokaten Hugo Lindberg, statsåklagaren Gustaf Persson och professorn Folke Wetter samt nyvaldes prof. Strahl. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 750.
    Till medlemmarna har under 1951 utsänts Nordisk Kriminalistisk Årsbok 1950— 51 samt Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, årg. 1951 (4 h).