Tredje nordiska kriminalistmötet (se SvJT 1951 s. 549) hölls programenligt d. 3—7 juni 1952 i Köpenhamn under stort deltagande från alla de fem nordiska länderna — från Danmark 161 (varav 93 med damer), från Finland 19 (9), från Island 1 (1), från Norge 43 (36) och från Sverige 90 (52), sammanlagt 314 (191). Referat över mötet lämnas i NTfK.

 

    Internationella Kriminalpoliskommissionen avhöll under tiden 9—12 juni sitt 21 :a årsmöte i Stockholm. Förhandlingarna voro förlagda till första kammarens plenisal i Riksdagshuset och öppnades av inrikesministern Gunnar Hedlund. På avslutningsdagen gav regeringen bankett på Grand Hotell varvid statsrådet Nordenstam fungerade som värd.
    Vid årsmötet behandlades förutom vissa interna frågor om internationella byrån i Paris och dess förvaltning följande ämnen av mera allmäntintresse, nämligen Internationell polisstatistik, Illegal narkotikahandel, Falskmynteri, Polisens sociala roll, Luftpolisen, Sexualbrott samt Teknisk och vetenskaplig polis. Referat över förhandlingarna publiceras i den av kommissionen utgivna tidskriften Revue Internationale de Police Criminelle, adr. boulevard Gouvion St. Cyr, 60, Paris (17e).

 

    Tore Alméns minnesfond. Styrelsen för fonden höll sitt ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1952. Av därvid föreliggande revisionsberättelse framgår, att fondens tillgångar, som vid 1950 års slut uppgingo till 166,769: 19 kr. (se SvJT 1951 s. 655), vid utgången av 1951 stigit till 172,566: 11 kr.
    Av detta belopp redovisas
på obligationers konto............. kr 55,970: —på aktiers konto............... kr 50,272:50 på utlämnade låns konto............ kr 60,000: — på checkräknings konto.......... kr 6,323:61 Summa kr 172,566:11
    Sedan senaste redovisning har en post Svenska statens 4 % obl. 1941 ånominellt 6,000 kr. inlösts. I stället ha anskaffats 5,000 kr. Krångede aktiebolags 3 3/4 % obl. 1951 och 6,000 kr. Skånska Cement aktiebolags 4 % förlagsbevis 1951. Därjämte har aktieinnehavet ökats med 25 aktier i Korsnäs Sågverks aktiebolag och 10 aktier i Sandvikens Jernverks aktiebolag.
    Tillgångarna fördela sig med 131,441:78 kr. på grundfonden och 41,124:33 kr. på dispositionsfonden. Av dispositionsfondens medel äro 30,000 kr. sedan år 1949 reserverade för anordnande av en nordisk studentjuriststämma i Sverige. Vid årets styrelsesammanträde beslöts att lämna bidrag med högst 5,000 kr. till utgivande av en ny, reviderad upplaga av Alméns kommentar till köplagen.
    Revisionen av 1951 års förvaltning gav ej anledning till anmärkning.

S. J. S.