Nils Birger Aurell avled d. 31 mars 1952. Han var född i Stockholm d. 17 dec. 1880, avlade stud.ex. i Malmö 1897 samt jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1903. Efter tingssittning och tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge, från 1908 som adj. ledamot, blev han 1915 hovrättsråd i Göta hovrätt samt 1935 ordf. å division. Han utnämndes till lagman 1947.

 

    Axel Körner avled d. 5 april 1952. Han var född i Rya socken, Kristianstads l., d. 14 jan. 1860, blev student i Malmö samt avlade 1883 hovrättsex. i Lund. Han blev notarie i kammarkollegium 1897 och förste arkivarie där 1914. Under åren 1918—1926 var han t. f. kammarråd. Vice häradshövding blev han 1885 och han var sålunda en av de »gamla» vice häradshövdingarna (jfr SvJT 1942 s. 657 ff).

 

    Edward Fries avled d. 9 april 1952. Han var född d. 23 maj 1862 och avlade studentex. i Göteborg 1881. Efter hovrättsex. i Uppsala 1886 tjänstgjorde han i Svea hovrätt och Stockholms rådhusrätt samt var jämväl kronofogde i Stockholms läns västra fögderi. Han blev vice häradshövding 1888 och tillhörde sålunda de »gamla» vice häradshövdingarna (jfr SvJT 1942 s. 657 ff).

 

    Gustaf Arvid Johansson avled d. 10 april 1952. Han var född i Nyköping d. 25 mars 1881, avlade mogenhetsex. där 1899 samt hovrättsex. i Uppsala 1903. Efter tingssittning och underrättstjänstgöring blev han adj.

 

496 DÖDSFALL.ledamot i Svea hovrätt 1915, t. f. revisionssekreterare 1917, hovrättsråd 1920 och lagman 1947. Han var ordförande i krigshovrätten från 1943 och till dess denna domstol med utgången av första halvåret 1949 upphörde med sin verksamhet (jfr SvJT 1950 s. 229).