Gustaf Styrbjörn Dahlqvist avled d. 10 maj 1952. Han var född i Viby, Örebro l., d. 20 juni 1882, avlade mogenhetsex. i Örebro 1900 samt hovrättsex. i Uppsala 1905. Efter tingsmeritering vann han inträde i Svea hovrätt, där han blev adj. ledamot 1912, assessor 1915 och hovrättsråd 1918. T. f. revisionssekreterare blev han 1915 och revisionssekreterare 1921. Han var häradshövding i Uppsala läns södra domsaga under åren 1930―1949.

 

    Pontus Sandström avled d. 13 maj 1952. Han var född i Skellefteå d. 26 juni 1875, avlade mogenhetsex. i Umeå 1893, fil. kand.ex. i Uppsala 1896 samt hovrättsex. i Lund 1899. Efter tingsmeritering och fortsatt tjänstgöring i underrätt var han 1908—1942 rådman i Luleå. Han tillhörde riksdagens första kammare åren 1931—1938.

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har
    26 maj 1952 tillkallat justitierådet Gösta Walin, ordf., samt e. o. assessorn i Svea hovrätt Erland Conradi, sekr., led. av I kamm. prof. Nils Herlilz och prof. Ivar Strahl att ss sakkunniga inom departementet utreda frågan om stats och kommuns skadeståndsansvar;
    s. d. tillkallat prof. Ivar Strahl, ordf., samt e. o. assessorn i Svea hovrätt Arne Brunnberg, sekr., advokaten Gunnar Lindh och ombudsmannen i Trafikförsäkringsföreningen Bengt Malmaeus att ss sakkunniga inom departementet utreda frågan om revision av lagstiftningen om ersättning för skada till följd av bruk av motorfordon;
    27 maj 1952 förordnat e. o. hovrättsassessorn Sten Walberg att fr. o. m. 8 sept. 1952 t. v. vara sekr. i strafflagberedningen;
    6 juni 1952 förordnat rev.sekr. Björn Widegren att inom departementet verkställa utredning av frågan om f i d e i k o m m i s s e n s  a v s k a f f a n d e.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 9 maj 1952 förordnat adj. led. i Svea hovrätt Ivan Wallenberg att vara e. o. assessor i samma hovrätt.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 6 juni 1952 beviljat häradshövdingen i Kinnefjärdings, Kinne och Kållands domsaga Härved Hellichius avsked med utgången av sept. 1952.

 

    Sveriges advokatsamfund. Som ledamot av samfundet har d. 7 juni 1952 antagits Woldemar Krüger, Uppsala.

 

    Universiteten. Vid juridiska fakulteten i Lund disputerade d. 24 maj 1952 jur. lic. Erik Danielsson på avhandlingen »Aktiekapitalet. Studier över aktiebolagets kapitalkonstruktion enligt svensk rätt».

 

Trycklov meddelat 12/7 1952.