H. E. FEINE. Kirchliche Rechtsgeschichte. I. Die katholische Kirche. Weimar.Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger 1950. XIX + 662 S. DM 36.80.

 

    Det har icke funnits någon användbar handbok över den allmänna kyrkliga rättshistorien. Man har tidigare väsentligen varit hänvisad till Ulrich Stutz' för sin tid mästerliga, pregnanta men alltför kortfattade framställning i Holtzendorff-Kohlers Encyklopädie der Rechtswissenschaft V, vars andra och sista upplaga utkom 1914. Det är därför att hälsa med storglädje att prof. Hans Erich Feine i Tübingen, sedan många år knuten till redaktionen av Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte, har utgivit ett stort sammanfattande arbete över den katolska kyrkorättens historia från äldsta tid till våra dagar. Framställningen återgiver den nyare forskningens resultat på detta intressanta studieområde och innehåller värdefulla hänvisningar till den internationella litteraturen. En andra del av detta arbete, omfattande den protestantiska kyrkorättens historia, är, såsom framgår av förordet, avsedd att utkomma senare.

I. N.

 

STEPHAN HURWITZ. Kriminologi. 2. Udg. Khvn 1951. Gads forlag. 461 s. DKr. 30.00.

 

    Prof. Hurwitz' berömda handbok i kriminologi, som anmäldes i SvJT 1948 s. 509 ff, har utkommit i en andra upplaga. Endast en del mindre ändringar ha vidtagits, varjämte tillfogats hänvisningar till och anmärkningar över den kriminologiska litteratur som utkommit sedan 1948, särskilt i de nordiska länderna.

S. R.