NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 77    Ny justitieminister i Finland. Vid regeringsombildningen d. 20 sept. 1951 avgick bl. a. justitieministern, generaldirektören Teuvo Aura (se omhonom SvJT 1951 s. 232). Till justitieminister utnämndes d. 22 sept. borgmästaren Sven Högström, som tillhör svenska folkpartiet.
    Den nya justitieministern är född i Hangö 1908, avlade högre rättsex. 1935 och blev v. häradsh. 1937. Han utnämndes 1936 till rådman och 1938 till borgmästare i Ekenäs. Han har anlitats för olika kommunala uppdragsamt för flera uppdrag inom svenska politiska organisationer och idrottsorganisationer. Bl. a. är han medlem av Svenska Finlands folkting ochtillhör folktingets fullmäktige.

B. P-n.

 

    Anders Venzel Mattsson avled d. 22 juni 1951. Han var född i Foss i Göteborgs och Bohus l. d. 13 dec. 1891, avlade stud.ex. i Göteborg 1912 och jur. kand.ex. i Stockholm 1918. Efter tingsmeritering började han tjänstgöra vid Göteborgs rådhusrätt, där han blev notarie 1922, assessor 1930 och rådman 1937.

 

    Erik Beyer avled d. 1 juli 1951. Han var född i Göteborg d. 16 okt. 1864 samt avlade jur. utr. kand.ex. i Lund 1889. År 1900 kom han som registrator till generaltullstyrelsen, där han blev sekreterare 1908 och byråchef 1909. År 1932 avgick han med pension. Under 1902 och 1903 var han sekreterare i riksdagens bevillningsutskott. Vice häradshövding blev han 1892 och han var sålunda en av de »gamla» vice häradshövdingarna (jfr SvJT 1942 s.657 ff.).

 

    Johan Wandén avled d. 15 juli 1951. Han var född i Kyrkheddinge, Malm. l., d. 8 maj 1889, avlade stud.ex. i Lund 1909 och jur. kand.ex. där 1914. Efter tingsmeritering samt tjänstgöring 1921—1922 i Göta hovrätt och 1924—1929 i Söderbygdens vattendomstol blev han 1930 häradshövding i Umeå domsaga.

 

    Carl Göran Sture Kalling avled d. 27 juli 1951. Han var född i Stockholm d. 18 juli 1886 samt avlade där mogenhetsex. 1905 och jur. kand.ex. 1912. Efter tingstjänstgöring utövade han sedan 1915 advokatverksamhet i Stockholm. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1917.

 

    Harald Vilhelm Rundberg avled d. 31 juli 1951. Han var född i Göteborg d. 27 okt. 1885, avlade stud.ex. där 1905 och jur. kand.ex. i Uppsala 1915. Efter tingstjänstgöring och tjästgöring å advokatkontor i Göteborg och Linköping drev han sedan 1921 egen advokatverksamhet i Vänersborg. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1948.

 

    Alexander Fredrik Eduard August Funck avled d. 14 aug. 1951. Han var född d. 1 januari 1858, avlade stud.ex. 1877 och ex. till rättegångsverken 1883. Efter tjänstgöring vid länsstyrelsen i Västmanlands län blev han

 

78 DÖDSFALL.1900 kronofogde i Kungsörs fögderi, från vilken befattning han erhöll avsked med pension 1925. Under åren 1908—1918 var han rådman i Köping.Vice häradshövding blev han 1891 och han var vid sitt frånfälle den äldste av de »gamla» vice häradshövdingarna (jfr SvJT 1942 s. 657 ff.).