VILHELM LUNDSTEDTS BIBLIOGRAFI

 

12. 9. 1942—11. 9. 1952.1

 

Fortsättning av »Vilhelm Lundstedts bibliografi. Förteckning över Professor Vilhelm Lundstedtsintill den 11 september 1942 utgivna skrifter» av O. Holm.

 

Utarbetad av amanuensen CURT BOKELUND.

 

1942.

 

Romersk rätt. Anteckningar efter föreläsningar av professor V. Lundstedt. Andra omarbetade upplagan. (Stencil.) Upps. 1942, 183 s. 416
Nedsättande för straffrätten. (Soc. Dem. 23 okt. 1942.) [Intervjuuttalande om frihetsstraff för utlåning av motbok. Även i östgöten27 okt. 1942.] 417
Att sätta ett folk i strykklass. (Aftonbladet 17 nov. 1942.) 418

 

1943.

 

Har rättsvetenskapen behov av rättsideologi? (Festskrift tillägnad Thore Engströmer 5 april 1943, s. 107—142. Även i Uppsala universitets årsskrift 1943: 3.) 419
En pressrättslig principutredning. [Recension av Hilding Eek: Om
tryckfriheten.] (Tidsskrift for Retsvitenskap 1943, s. 232—237.) 420
Bestraffning av krigsförbrytelser. (Libertas årg. 3, nr 5, s. 3—4.)[Intervjuuttalande.] 421
Riksdagsmotion: Om lagstiftning angående åtgärder mot homosexualitetens samhällsfarliga yttringar m. m. (Nr 130) 8 s. 422
Riksdagsanföranden i följande frågor: Remissdebatten: Om militärväsendets demokratisering. Nr 2, s. 83—85. 423
Uppsala universitet: Avlöningar. Nr 10, s. 18. 424
Ang. fortsatt giltighet av förordningen rörande förbud mot befordran av vissa periodiska skrifter med statliga trafikmedel m. m. Nr 10, s. 109—110, 116. 425
Lindring i skattskyldigheten för stiftelser och föreningar, som hava till ändamål att främja litterär verksamhet. Nr 11, s. 75—76,80. 426

 

1 Bibliografien är uppställd efter samma principer som Holms bibliografi. Numreringen är fortlöpande i förhållande till denna. Även smärre tidningsartiklar ha medtagits i den mån de kunnat återfinnas vid genomgång av vissa tidningsårgångar. Nr å riksdagsmotioner och riksdagsanföranden avse andra kammaren (och dess protokoll). 

776 CURT BOKELUND.Införande i lagen om församlingsstyrelse av allmänna regler om upptagande av kyrkokollekter. Nr 14, s. 32. 427
Lagstiftning angående åtgärder mot homosexualitetens samhällsfarliga yttringar m. m. Nr 16, s. 76—77, 428
Ang. tillsättande av speciella organ för ekonomisk fredsberedskap, m. m. Nr 21, s. 126—127. 429
Utredning angående riksdagens arbetsformer. Nr 34, s. 44—45. 430
Ändring i vissa delar av lagen om nyttjanderätt till fast egendomm. m. Nr 35, s. 88—91, 97, 107. 431
Hur skall det gå för mänskligheten? Professor Lundstedt svarar på svåra frågor. (Aftonbladet 7 april 1943.) [Intervjuuttalande. — Primitiva rättvisekänslor hos folken hindra en förnuftig internationell organisation. Ingen ny Versaillesfred efter en västmaktsseger, men ett europeiskt statsförbund och en internationell union kan rädda freden.] 432
Rättvisekänslorna leda till nya krig. (Soc.Dem. 17 april 1943.) [Intervjuuttalande. — Europas förenta stater kunna bli grundvalenför en ständig fred.] 433
Känslosvallet får ej bestämma våra handlingar. (Soc. Dem. 2 maj 1943.) [Referat av tal vid 1 maj-demonstration i Sala. Även i St.T. 2 maj 1943 och Verdandisten nr 9, 1943.] 434

 

1944.

 

Speciell obligationsrätt. Förra delen: I. Anteckningar efter professor Vilhelm Lundstedts kurser. Andra upplagan. Upps. 1944, 134 s. 435
Hågkomster från förräderimålet. (Festskrift tillägnad Zeth Höglund, Sthm 1944, s. 101—105.) 436
Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten. IV. Grundlinjer i skadeståndsrätten. Senare delen. Strikt ansvar. Bd. 1. Förberedande undersökningar, huvudsakligen avseende fransk och anglo-amerikansk skadeståndsrätt samt metod för en konstruktiv rättsvetenskap. Upps. 1944, 625 s. 437
Moraliskt lönnmord straffri gärning? En uppgörelse med Dagens Nyheter. Upps. och Sthm 1944, 61 s. 438 Riksdagsanföranden i följande frågor:
Förslag till lag om ändring i 18 och 25 kap. strafflagen m. m. Nr 10, s. 84—89. 439
I anledning av motion om ändrad lydelse av § 90 regeringsformen. Nr 14, s. 30—32. 440
I anledning av granskning av statsrådsprotokollen. Nr 19, s. 27—28. 441
Förslag till lag angående behörighet för militär befälhavare att ålägga ersättningsskyldighet, m. m. Nr 20, s. 64—66. 442
Förslag till lag om köpares rätt till märkt virke. Nr 21, s. 54—56. 443
Förslag till lag om aktiebolag m. m. Nr 23, s. 95—99. 444

 

VILHELM LUNDSTEDTS BIBLIOGRAFI 1942—1952. 777Löne- och anställningsförhållandena för statsanställda sjuksköterskor m. fl. Nr 25, s. 65. 445
Moraliskt lönnmord straffri gärning. (M.T. 7 okt. 1944.) [Ett tillrättaläggande med anledning av en artikel om Lundstedts bok »Moraliskt lönnmord straffri gärning? En uppgörelse med Dagens Nyheter.»] 446
Moraliskt lönnmord. (M.T. 13 okt. 1944.) [Genmäle till ledarskribenten i M.T. med anledning av att prof. Lundsteds bok »Moraliskt lönnmord straffri gärning?» karakteriserats såsom »påtaglig överdrift».] 447

 

1945.

 

Till Humanistiska Sektionen i Uppsala, november 1945. [Stencileradinlaga. — I inlagan hävdas, att professor T. Segerstedts uttalande såsom sakkunnig, att docent I. Hedenius med sin skrift Rätt och Moral, 1941, »på ett avgörande sätt fört den svenska rättsfilosofiskadiskussionen framåt» saknade faktisk grund.] 448
Riksdagsmotioner:
Angående utredning om skapande av garantier till skydd för den enskilde mot personliga kränkningar genom missbruk av pressfriheten. (Nr 190) 4 s. 449
Om tilläggspension åt professor emeritus Helge Backlund. (Nr 288) 2 s. 450
I anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 197, med förslag till butikstängningslag. (Nr 525) 1 s. 451
Riksdagsanföranden i följande frågor:
Remissdebatten: Ang. frågan om statssocialism i Sverige. Nr 3, s. 40—42. 452
Skydd för den enskilde mot personliga kränkningar genom missbruk av pressfriheten. Nr 12, s. 35—37, 39—40. 453
Ändrad lydelse i vissa delar av stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande. Nr 20, s. 49—50. 454
Lag om ändring i 30 kap. rättegångsbalken i 1734 års lag, m. m. Nr 20, s. 100—101. 455
I anledning av motion angående förhållandet mellan bil- och järnvägstrafik i den svenska transporthushållningen. Nr 23, s. 32. 456
Anslag till landsfiskalerna m. fl. Nr 23, s. 40. 457
Ändring i 5 kap. strafflagen m. m. Nr 25, s. 38—39. 458
Förslag till butikstängningslag. Nr 26, s. 24—25. 459
Skyldighet för utgivare av periodisk skrift att redovisa hur skriften finansieras. Nr 25, s. 72—73. 460
I anledning av motion angående restitution till expeditionsvakten C. Eriksson av vissa ersättningar för tjänstebostad m. m. Nr 27, s. 31. 461
Utredning angående den framtida organisationen av handeln med brännoljor m. m. Nr 28, s. 94—95. 462

 

778 CURT BOKELUND.Tillämpningsföreskrifter beträffande riksdagsmännens resor. Nr 32, s. 7—10, 13, 14. 463
Utredning om centralisering och rationalisering av försäkringsverksamheten m. m. Nr 32, s. 101 —105. 464
Vid remissen av propositionen nr 334, om utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1945/46. Nr 34, s. 68—72. 465
Yttrande föranlett av utrikesministerns svar på interpellation ang. utlämning till segrarmakterna av krigsdeltagare, som efter eller i samband med vapenstilleståndet flytt till Sverige. Nr 38, s.10—12. 466
Förslag till lag om verkställighet av frihetsstraff m. m. Nr 40, s. 37—40. 467
»Filosofistriden i Uppsala. En märklig protest.» (St.T. 18 nov. 1945.) En protest införd under denna av tidningen satta rubrik.] 468

 

1946.

 

Rationella grunder för avlöning av professurerna inom de juridiska fakulteterna. (SvJT 1946, s. 294—299.) 469
Straffverkställighet och allmänprevention. (SvJT 1946, s. 641 —655.) 470
Anmälan av F. De Zulueta: The Roman Law of Sale. Introductionand Select Texts. (SvJT 1946, s. 809—810.) 471
Två vårfesttal. Vartdera efter ett världskrig. 1921 och 1946. Upps. 1946, 24 s. 472
Riksdagsmotioner:
Om upprättande av musikkår vid Göta pansarlivgarde. (Nr 48) 1 s. 473
I anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 273, angående vissa anslag till universiteten och den medicinska undervisningenm. m. (Nr 546) 1 s. 474
Riksdagsanföranden i följande frågor:
Motion om ändring av 14 § lagen om inskränkning i rätten att utbekomma allmänna handlingar. Nr 11, s. 38—39. 475
Motioner om bokförings- och redovisningsskyldighet för sammanslutningar och andra, som bedriva politisk propaganda. Nr 11, s. 76—77. 476
Förslag till lag med särskilda bestämmelser om arrende av viss kommunal jord m. m. Nr 12, s. 101—102. 477
Ändring av lagen den 17 juni 1938 om avbrytande av havandeskap, m. m. Nr 18, s. 16—17, 21. 478
Motion angående revision av strafflagens bestämmelser om skadestånd m. m. Nr 21, s. 57—63. 479
Avlöningen till aktiv personal m. fl. vid armén. Nr 25, s. 95—96,97. 480
Sveriges anslutning till Förenta Nationerna. Nr 29, s. 6—10. 481

 

VILHELM LUNDSTEDTS BIBLIOGRAFI 1942—1952. 779»Silfver ett moment i utredningen för att få Torsten Kreuger fast. Riktigheten i mitt resonemang bekräftat». (St.T. 21 juni 1946.) [Uttalande för St.T. med anledning av de nya avslöjandena om spelet bakom Högbroforsaffären.] 482

 

1947.

 

Law and justice: A criticism of the method of justice. (I Interpretations of modern legal philosophies. Essays in honor of Roscoe Pound. Edited with an introduction by Paul Sayre. New York 1947, s. 450—483.) 483
Arrendelagen efter professor Lundstedts kurs h.t. 1945. Utgiven utan kursgivarens medverkan. Upps. 1947, 80 s. (Duplic.) 484
Riksdagsanföranden i följande frågor:
Löneställningen för viss statsanställd sjukvårds- och ekonomipersonal, m. m. Nr 9, s. 51—52. 485
I anledning av motioner om viss ändring i lagen om tillsyn å radiologiskt arbete m. m. Nr 11, s. 63—65, 67, 70—71. 486
Interpellation [till justitieministern] ang. ändring av proceduren vid avgörandet av resningsfrågor. Nr 21, s. 7—8. 487
Yttrande föranlett av justitieministerns svar på interpellationen. Nr 26, s. 17—18. 488
Hovrätterna: Avlöningar. Nr 30, s. 111. 489
Ändring i stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande. Nr 34, s. 78—79. 490
Anslag till universiteten och den medicinska undervisningen m. m.: Provisoriskt lönetillägg m. m. Nr 35, s. 4—8. 491
Ändring i kommunalskattelagen m. m. Nr 35, s. 128—133. 492
Antingen var domen olaglig eller var resningsskälen nya (St.T. 18 mars 1947.) [Uttalande för St.T. om Esarps-målet. »Det är rent bakvänt att en domstol — om ock den högsta — har avgörandet i resningsmål.»] 493
Han kunde ha dött som mördare utan att brottet hade bevisats (St.T. 7 maj 1947). [Referat av Lundstedts interpellation, nr 487 ovan.] 494
När kommer turen till bolsjevismen? (G.H.T. 4 juli 1947). 495
Vilhelm Lundstedt hyllas. Några ord på 65-årsdagen av Martin Fries. (St.T. 11 sept. 1947.) 496
Det unga och det lärda Uppsala tackade sin store rättskämpe (St.T. 12 sept. 1947.) 497
»Det känns befriande» (St.T. 22 okt. 1947.) [Uttalande av Lundstedtm. fl. under denna av tidningen satta rubrik om resning i Esarpsmålet.] 498
Europas förenta stater kan icke uppta ett diktatoriskt Ryssland. (St.T. 25 okt. 1947.) [Referat av föredrag vid Uppsala universitet betitlat: »Utrikespolitiska reflexioner».] 499
Europas Förenade Stater (G.H.T. 25 okt. 1947.) 500

 

780 CURT BOKELUND.1948.

 

Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten. IV. Grundlinjer i skadeståndsrätten. Senare delen. Strikt ansvar. Bd II: 1. Om bl. a. culpa-fiktion, nödrätt, grannelagsrätt, principalens ansvar samt fastighetsansvar. Upps. 1948. IX, 587 s. 501
Europas demokratier — förenen eder! Sthm 1948, 96 s. 502
Europas demokratier — förenen eder! (Uttalande, på redaktionens begäran, i tidskr. Ergo, 1948, s. 137.) 503
Riksdagsanföranden i följande frågor:
Remissdebatten: Sverige bör utrikespolitiskt gå upp i en större enhet, Europas förenta stater. Nr 2, s. 80—83. 504
Debatt om utrikes- och handelspolitiken. Nr 5, s. 45—47, 74—75,99—105. 505
I anledning av motion om viss ändring av 54 kap. 12 § rättegångsbalken. Nr 9, s. 65—67. 506
Åtgärder mot kuppförsök mot det demokratiska styrelseskicket. Nr 14, s. 45—46. 507
Sveriges anslutning till en konvention angående europeiskt ekonomiskt samarbete m. m. Nr 28, s. 20—24. 508
Domen över Mannby en justitieförbrytelse. (Ny Tid 10 jan. 1948.)[Intervjuuttalande.] 509
Sverige och världsläget. (G.H.T. 20 jan. 1948.) 510
För stor risk att lita till neutraliteten. (L.D. febr. 1948.) [Referat avtal vid studentafton i Lund. — »Ett västeuropeiskt förbund enda räddningen.»] 511
Ingen överrumpling för Nordens folk. (D.N. 6 mars 1948.) [I anledning av ett tal till Göteborgs förenade studentkårer. Även i: G.H.T.6 mars 1948, St.T. 6 mars 1948, Göteborgs Morgonpost 6 mars 1948och S.D.S. 6 mars 1948.] 512
»'Ensling' i riksdagen. Kommunism heter faran.» — »Neutralitet sicksackartad balansgång.» »Socialisering (egentligen detsamma som kommunism) ogenomförbar.» (D.N. 16 mars 1948.) [Intervjuuttalande under dessa rubriker.] 513
Intervjuuttalande till vederläggning av beskyllningen i danska kommunisttidningen »Land og Folk» — en beskyllning återgiven i Ny Dag — för att ha uppträtt berusad under ett politiskt föredrag för studenterna i Köpenhamn. (Expressen 10 april 1948.) 514
Västerlandets demokratier förenen eder! (G.H.T. 17 april 1948.) [Referat av tal hållet i Borås Folkets hus över detta ämne. 515
Skråanda inom tandläkarkåren brännmärks av prof. Lundstedt. (St.T. 29 april 1948.) [Uttalande för St.T. med anledning av herr Lundqvists i Rotebro interpellation om tandteknikernas befogenhet.] 516
Prof. Lundstedt var sannspådd om NF. (Aftonbladet 30 sept. 1948.) [Genmäle till Aftonbladet med anledning av dess artikel den 28 sept. 1948 »Professorns idé».] 517

 

VILHELM LUNDSTEDTS BIBLIOGRAFI 1942—1952. 7811949.

 

Sveriges trygghet och ansvar. (Samtid och framtid 1949, s. 211—218.) 518
Judikatur på avväg. (Festskrift tillägnad Karl Schlyter. Sthm 1949, s. 245—267.) 519
»Vi satsar vår existens som fritt folk för chansen att hålla oss neutrala.» (D.N. 11 mars 1949.) [Kort referat av ett av Lundstedt hållet föredrag »Den utrikespolitiska sorglösheten» vid en sammankomst i föreningen Laboremus i Uppsala. Även i Tidn. Uppsala 11 mars 1949 och St.T. 11 mars 1949 under olika rubriker.] 520
Den utrikespolitiska sorglösheten. (G.H.T. 22, 23 och 24 mars 1949.) [Innehållet i ovan nämnda föredrag i föreningen Laboremus i Uppsala i huvudsak återgivet. Tre artiklar (I—III).] 521
Lagrådets ställning. (St.T. 12 juni 1949.) [Ett under »Fri talan» infört bemötande av prof. Halvar Sundbergs artikel i St.T. 10 juni 1949 »Regeringen och lagrådet».] 522
Två böcker om Sovjet. (G.H.T. 17 juni 1949.) [Några reflexioner med anledning av de på Natur och Kulturs förlag utkomna böckerna »Det skändade Polen» av Stanislaw Mikolajczyk och »Kravtjenkokontra Moskva» av Georges Izard.] 523
En ropandes röst. (G.H.T. 7 juli 1949.) [Recension av Heinz Lunausbok »The Germans on trial.»] 524
Vad hände i Budapest? (St.T. 10 aug. 1949.) [Några synpunkter med anledning av Lars G:son Bergs bok med denna titel.] 525
Den röda fascismen. (G.H.T. 12 nov. 1949.) [Reflexioner med anledning av författarinnan Mia Leches föredrag »Tjänar det någonting till?», infört i G.H.T. 9 nov. 1949.] 526

 

1950.

 

Anmälan av Karl Olivecrona: Three essays in Roman Law. (SvJT 1950, s. 127—129.) 527
Ang. tillsättandet av lärarebefattningen i solosång vid Musikhögskolan. Inlaga till Konungen. Rotaprint offset tryck. 1950 (februari) 23 s. 528
D:o, d:o. Rotaprint offset tryck. 1950 (april) 9 s. 529
Rätt och rättvisa. (Från filosofiens och forskningens fält. Upps. 1950, s. 279—299.) 530
Några rättssystematiska reflexioner. (Festskrift tillägnad Birger Ekeberg. Sthm 1950, s. 331—353.) 531
The relation between law and equity. (Tulane Law Review 1950, Vol. XXV, Nr 1, s. 59—69.) 532
Kristendom och moral. (St.T. 19 sept. 1950.) [Recension av Birgit Langes bok »Bibliskt arv» och hennes samtidigt utkomna skrift »Ett svar till professor Ingemar Hedenius».] 533

 

782 VILHELM LUNDSTEDTS BIBLIOGRAFI 1942—1952.1951.

 

Några anmärkningar om skadeståndsrättens systematisering och om kausalitetsfrågan i juridiken. (Festskrift till Professor, Dr. Juris Henry Ussing 5 maj 1951. Kbhvn 1951, s. 328—347.) 534
    Vetenskap eller trosförkunnelse som merit för professur? (St.T. 30 april 1951.) [Ett inlägg med anledning av tillsättandet av professuren i systematisk teologi i Lund.] 535
Regeringsdiktatur. (St.T. 15 maj 1951.) [En under »Fri talan» införd replik till B. S. Wiking med anledning av dennes genmäle på Lundstedts artikel nr 535 ovan.] 536
»Mitt hem är min borg.» (M.T. 20 juli 1951.) [Ett inlägg i Kejneaffären. Även i Ny Tid 20 juli 1951.] 537
»Boken om Ivar Kreuger bevisar att Högbroforsdomen var olaglig.»— »Alla offer för Kreuger-förtal uppmanas läsa Byttners bok.» (St.T. 28 dec. 1951.) [Intervjuuttalande under dessa av tidningensatta rubriker i anledning av Byttners bok »Arvet efter Ivar Kreuger.»] 538

 

1952.

 

Law and Justice. (Institutet för jämförande rättsvetenskap vid Uppsala universitet. Upps. 1952; under tryckning.) 539
Different conceptions of the relations between law and equity. (Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, 1952; undertryckning.) 540
»Min syn på juridiken som vetenskap.» (U.N.T. 11 och 15 mars 1952 samt tidn. Uppsala 11, 12, 13, 14 och 15 mars 1952.) [Referat av föreläsningar hållna på inbjudan av juridiska fakulteten i Uppsalad. 10—14 mars 1952.] 541