Fredrik William Linder avled d. 14 aug. 1951. Han var född i Ö. Kärrstorp, Malm. l., d. 3 juni 1876, avlade mogenhetsex. i Lund 1895 och jur. utr.kand.ex. där 1903. Efter tingsmeritering tjänstgjorde han i Göta hovrätt där han blev fiskal 1907 och hovrättsråd 1912. Han utnämndes 1922 tillhäradshövding i Hallands mell. domsaga och 1925 till borgmästare i Malmö, vilket ämbete han innehade till 1947. Han tillhörde riksdagens första kammare 1919—1947 och var konsultativt statsråd 1920.

 

    Viktor Emanuel Almquist avled d. 25 aug. 1951. Han var född i Stockholm d. 21 sept. 1860 samt avlade jur. kand.ex. i Uppsala 1884. Under åren 1910—1927 var han överdirektör och chef för fångvårdsstyrelsen. Vice häradshövding blev han 1887 och han var efter Eduard Funcks frånfälle (se ovan) den äldste av de »gamla» vice häradshövdingarna.

 

    Gunnar Thure Aschan avled d. 10 sept. 1951. Han var född i Östra Torsås, Kronob. l., d. 28 april 1872, avlade mogenhetsex. i Växjö 1890 samt hovrättsex. i Uppsala 1899. Efter tingsmeritering tjänstgjorde han vid länsstyrelserna i Kristianstads och Hallands län till 1907, då han utnämndes till borgmästare i Skänninge.

 

    Otto Emanuel Lagerström avled d. 9 dec. 1951. Han var född i Gustavsberg d. 9 april 1879, avlade mogenhetsex. i Stockholm 1899 och jur. utr.kand.ex. i Uppsala 1904. Efter tingsmeritering och advokatverksamhet i Jönköping drev han från 1918 egen advokatrörelse i Stockholm. Under åren 1938—1947 var han ordf. i styrelsen för Stockholms fondbörs. Han var ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1908.

 

    Justitiedepartementet. Byråchefen Torsten Eriksson, överdirektören Hardy Göransson, lagbyråchefen Björn Kjellin, docenten Torsten Sondénoch prof. Ivar Strahl ha enl. K. M:ts förordnande deltagit i en d. 3—15 dec. 1951 av FN i samråd med belgiska regeringen anordnad kurs i Bryssel rörande social, medicinsk och psykiatrisk behandlingav brottslingar m. m.
    Chefen för justitiedepartementet har förordnat
    16 nov. 1951 bland andra advokaten Sigurd Ahlmark och vice stadsjuristen B. G. Westman att såsom experter stå till zonexpropriationsutredningens förfogande;
    19 nov. 1951 e. o. assessorn i Svea hovrätt Sara Falk att fr. o. m. 1 jan. 1952 vara sekr. i utredningen rörande omorganisation av förmyndarkontrollen i Stockholm.

 

    Kommunikationsdepartmentet. K. M:t har 16 nov. 1951 uppdragit åt e. o. assessorn i Svea hovrätt Gunnar von Sydow att, räknat fr. o. m. 1 nov. 1951, t. v. såsom sakkunnig inom departementet biträda med de utredningar som föranledas av pågående revision av 1933 års internationella fördrag ang. godsbefordring m. m.;

 

PERSONALNOTISER. 79    s. d. bemyndigat assessorn i Svea hovrätt Karl Sidenbladh att såsom led. av en inom ICAO tillsatt underkommitté rörande vissa gemensamma bestämmelser i fr. om internationell luftbefordran deltaga i underkommitténs sammanträde i Paris 7 jan. 1952.