Finansdepartementet. Dep.chefen har 15 nov. 1951 tillkallat presidenten i kammarrätten Nils Quensel, ordf., och prof. vid universitetet i Uppsala Erik Lindahl att jämte vissa andra personer verkställa utredning om regleringen av riksbankens sedelutgivningsrätt på längre sikt.

 

    Jordbruksdepartementet. Dep.chefen har 19 nov. 1951 tillkallat landshövdingen i Blekinge län Bertil Fallenius, ordf., att jämte andra personer verkställa utredning rörande frågan om åtgärder för förstärkning av ofullständiga jordbruk med skog m. m.

 

    Handelsdepartementet. Dep.chefen har 23 nov. 1951 tillkallat bl. a. byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Bengt Lassen att såsom sakkunnig utarbeta slutligt förslag till allmän pensionsförsäkring.

 

    Lagberedningen. K. M:t har 23 nov. 1951 till led. av lagberedningen fr. o. m. 1 dec. 1951 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Bertil Alexanderson (efter justitierådet H. af Trolle).

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    23 nov. 1951 till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1952 utnämnt assessorn i hovrätten Bertil Höijer;
    s. d. till vice ordf. å avdelning i Göta hovrätt under år 1952 förordnat hovrättsrådet Ingemar Lilja;
    30 nov. 1951 till assessorer utnämnt i Svea hovrätt led. av lagberedningen, e. o. assessorn i hovrätten Torkel Nordström och i hovrätten för Övre Norrland e. o. assessorn i sistnämnda hovrätt Bengt Åström;
    s. d. till e. o. assessor i Svea hovrätt förordnat adj. led. i hovrätten Ernst Sjöberg;
    7 dec. 1951 till assessor i hovrätten för Övre Norrland utnämnt e. o. assessorn i samma hovrätt Bo Rydstedt.

 

    Vattenöverdomstolen. K. M:t har 26 okt. 1950 förordnat kammarrådet Per Gavelius att för tiden 1 nov. 1951—30 juni 1954 vara ledamot i vattenöverdomstolen.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har förordnat
    12 okt. 1951
    dels att vattenrättsingenjören Nils Lundh skall fr. o. m. 1 dec. 1951 t. v. hava sin tjänstgöring företrädesvis förlagd till Västerbygdens vattendomstol (dessförinnan företrädesvis Mellanbygdens vattendomstol) ;
    dels ock civilingenjören Bengt Gunnar Sterne att fr. o. m. 1 nov. 1951 vara vattenrättsingenjör med tjänstgöringen företrädesvis förlagd till Norrbygdens vattendomstol;
    7 dec. 1951 jur. kand. Einar Weiss att fortf. under tiden 1 jan. 1952—31 dec. 1957 vara vattenrättssekreterare vid Västerbygdens vattendomstol.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 23 dec. 1951 till häradshövdingar fr. o. m. 1 jan. 1952 utnämnt i Stockholms läns västra domsaga hovrättsrådet i Svea hovrätt Per Olof Palmquist samt i Tössbo och Vedbo domsaga revisionssekreteraren Gunnar Eurenius.
    K. M :t har fastställt vissa ändringar i arbetsordningen 30 nov. 1951 för Södra Roslags domsaga och 28 dec. 1951 för Södertörns domsaga, betingade av att i var och en av domsagorna numera äro anställda två tingsdomare.