80 PERSONALNOTISER.    Rådhusrätterna. K. M:t har 30 nov. 1951 till assessorer utnämnt vid Stockholms rådhusrätt e. assessorn vid rådhusrätten Bengt Lännergren och vid rådhusrätten i Västerås fr. o. m. 1 jan. 1952 e. o. fiskalen i Svea hovrätt Erik Ahnlund.

 

    Försäkringsrådet. K. M:t har 12 okt. 1951 beviljat försäkringsrådet Jakob Geijer avsked med utgången av okt. 1951 även som till försäkringsråd fr. o. m. 1 nov. 1951 utnämnt assessorn i rådet Alrik Åkerström.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 26 okt. 1951 förordnat dels justitierådet Carl Gustaf Hellquist att fortf. under fem år vara ledamot av ungdomsfängelsenämnden ävensom att under samma tid vara ordf. i densamma, dels ock professor emeritus Folke P:son Wetter och byråchefen förlagärenden i justitiedepartementet Bengt Lassen att fortf. under nämnda tid vara suppleanter för Hellquist i dennes egenskap av ledamot av nämnden.
    Vidare har K. M:t 23 nov. 1951 förordnat dels leg. läk. Curt Erik Åmark att (efter avl. överläkaren Folke Kinnmark) under fem år vara ledamot av nämnden, dels ock överläkaren vid Birgittas sjukhus i Vadstena Einar Sellberg och förste läkaren vid sinnessjukavdelningen vid fångvårdsanstalten å Långholmen Gunnar Wretblad att under samma tid vara suppleanter i nämnden för Åmark.

 

    MO-expeditionen. Till byråchef vid expedtionen (efter K.-E. Skarvall) har MO förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Nils Erik Åqvist.

 

    Åklagarväsendet. K. M:t har 16 nov. 1951 fastställt instruktion för åklagarmyndigheten i Göteborg. Vid densamma äro anställda såsom chef enstats åklagare (förste stadsfiskal), såsom avdelningschefer 6 ordinarie stadsfiskaler samt i övrigt 5 biträdande stadsfiskaler, varav 3 ordinarie och 2 extra ordinarie, och 2 extra stadsfiskalsassistenter.
    Riksåklagarämbetet har
    20 nov. 1951 till stadsfiskal i Köping fr. o. m. 1 jan. 1952 utnämnt landsfogdeassistenten Lars Josef Fremling;
    11 dec. 1951 till biträdande stadsfiskal i Västerås fr. o. m. 1 jan. 1952 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Otto Erik Viktor Holm.

 

    Nya ledamöter av Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter av advokatsamfundet ha antagits:
    22 okt. 1951 Torsten Lundius, Lund, Åke Bramnert och Nils Widding, Malmö, Wiggo Lund, Norrköping, Hans Hedenmark, Östersund, Yngve Ludwigs, Gunnar Lundén, Stig Jägerskiöld, Michaël Hernmarck och Claës Palme, Stockholm, samt N. O. Roland, Söderhamn;
    30 nov. 1951 Arne Norrlöw, Hälsingborg, Åke Fryckstrand, Jönköping, och Frank Hallis Wallin, Stockholm.
    Ur samfundet ha avgått Sune Granqvist, Hörby, och Karl Melander, Malmö.

 

    SvJT:s redaktion. I och med ingången av 1952 lämnade f. d. presidenten Karl Schlyter SvJT:s redaktion. På den efter honom lediga platsen har justitierådet Hjalmar Karlgren inträtt. Schlyter har emellertid lovat att hans utträde ur redaktionen icke skall innebära att han tar sin stödjande hand från SvJT, vars ansvarige utgivare han varit alltifrån tidskriftens start med undantag för statsrådsåren.
    Efter Tore Alméns frånfälle har SvJT — fr. o. m. h. 2/1919 — på omslaget haft uppgiften »grundad av Tore Almén». Eftersom Schlyter jämte Almén är SvJT:s grundare, har redaktionen beslutat att fr. o. m. h. 1/1952 sätta Schlyters namn vid sidan av Alméns.
    Som redaktör och ansvarig utgivare fungerar lagbyråchefen Bengt Lassen samt som redaktionssekreterare hovrättsfiskalen Sten Rudholm.

 

Trycklov meddelat 18/1 1952.