Jurister i de nordiska parlamenten. Av gammalt ha juristerna spelat en viktigare roll i det parlamentariska livet än som motsvaras av deras numerär. Det gäller både i utlandet och i Sverige, ehuru kanske grupperna lärare och nykterhetsfolk — många ha tillhört båda — varit mera uppmärksammade här. Så dominerande som i t. ex. den franska riksrepresentationen ha dock juristerna inte varit i Norden. Här har man för övrigt tyckt sig märka att juristinslaget med tiden försvagats (jämför t. ex. den markant sorenskriver-dominerade Eidsvoll-församlingen). Någon gång har man beklagat detta dels med hänsyn till att juristerna ansetts tillföra det politiska livet vissa allmänna värden, härflytande ur deras särskilda erfarenheter och inställning till samhället, dels emedan ett icke obetydligt behov föreligger av att inom själva representationerna ha tillgång till juridisk expertis på skilda områden.
    SvJT har gjort en undersökning av hur det just nu förhåller sig med juristinslagen i de nordiska parlamenten, och redovisningen följer här nedan. B. L.

 

Danmarks rigsdag. I Folketinget, der tæller 151 medlemmer, sidder for tiden 11 jurister. Socialdemokratiet (59 medlemmer) har følgende: fhv. statsminister V. Buhl (tidligere skattedirektør), fhv. justitsminister N. Busch-Jensen (overretssagfører og tidligere sekretær for Sagførerrådet), en kontorchef og en landsretssagfører (fru Edel Saunte). Tilhørende Det konservative Folkeparti (27 medlemmer): professor, dr. jur. Carl Rasting, en sagfører (fru Erna Sørensen), en dommer og en fuldmægtig. I Venstres gruppe (32 medlemmer) sidder: en kontorchef, en landsretssagfører og en dommer. De øvrige partier har ingen jurister.
    Blandt Landstingets 76 medlemmer er 5 jurister: I Socialdemokratiets gruppe fhv. justitsminister K. K. Steincke og en landsretssagfører (fru Ingeborg Hansen) og i Venstres gruppe fhv. justitsminister, landsretssagfører A. L. H. Elmquist, fhv. minister, landsretssagfører Per Federspiel og en politimester.
    Steincke er Landstingets formand og Elmquist dets 1' næstformand.

 

872 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    I Folketingets finansudvalg har en jurist sæde, og i lønningsudvalget to.
    Iøvrigt deltager juristerne naturligvis i udstrakt omfang i udvalgsarbejdet vedrørende de lovforslag, som omfatter egentlige retsspørgsmål.
Hv.