Det nordiska lufträttssamarbetet. Under våren och försommaren 1952 har arbetet med nya nordiska luftfartslagar (jfr SvJT 1952 s. 75) fortskridit så långt, att man nu kan övergå till motivskrivning och först därefter behöver ånyo mötas för avslutande överläggningar. Detta resultat har uppnåtts vid de två ytterligare nordiska lufträttsmöten, som hållits delsd. 1—d. 15 mars i Åbo och Helsingfors, dels ock d. 4—d. 11 juni i Stockholm. Under det förra mötets första vecka avhandlades med experter bl. a. föreskrifter om efterspaning av luftfartyg, haveriundersökning och bärgning, vidare ansvarsbestämmelser, föreskrifter om kvarhållande av luftfartyg samt bestämmelser för statliga luftfartyg. Återstoden av detta möte samt det senare mötet ägnades åt redaktionsarbete.
    Vid mötet i Finland företräddes Sverige av revisionssekreteraren K. Sidenbladh jämte överdirektören, numera generalsekreteraren i den internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) C. Ljungberg och ombudsmannen i SAS E. Norman såsom experter. I Stockholm ingingo i den svenska delegationen f. d. hovrättsrådet och divisionsordföranden H. Wikander, som var mötets ordf., och Sidenbladh. I mötena deltogo vidare bl. a.från Danmark kontorchefen S. Garde, direktionssekretær O. Thomas och sekretær J. Mundt med fuldmægtig E. Andersen som sekr., från Finland förvaltningsrådet R. Beckman och, i det förra mötet, direktören O. W. Stenij samt från Norge høyesterettsdommer H. Bahr jämte byråsjefene H. Breien och E. Wister.

K. S.

 

    Den sjunde nordiska kriminalvårdskonferensen hölls i Köpenhamn d. 9 juni 1952. I konferensen deltogo: från Danmark departementschef Vilh. Boas, landsdommer Bodil Dybdal, politiinspektør Alex Haslund, prof. Stephan Hurwitz, vicedirektør Axel Hye-Knudsen, statsadvokat K. Kirchheiner, landsdommer F. Lucas, kontorchef Chr. Ludvigsen, landsretssagfører Karmark Rønsted, overlæge Georg K. Stürup, kontorchef ErikVetli och sekretær Knud Waaben, från Finland justitierådet Heikki

 

1 Valen till andra kammaren innevarande år ha inte beaktats i översikten, ej heller vissa väntade avsägelser.

2 Ang. tidigare konferenser se SvJT 1951 s. 794.

 

874 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.Tauleri och vicehäradshövdingen fru Marga Ahlqvist, från Island kriminaldommer Valdimar Stefánsson, från Norge riksadvokaten Andr. Aulie, prof. Johs. Andenæs och høyesterettsadvokat Rolv Ryssdal samt från Sverige presidenten Karl Schlyter, byråchefen Torsten Eriksson, hovrättsfiskalen Carl Holmberg, lagbyråchefen Björn Kjellin och prof. Ivar Strahl.
    Konferensen öppnades av justitsminister Helga Pedersen, vilken även ledde förhandlingarna under förmiddagen. Till grund för diskussionen låg ett utkast och motiv i korrektur från den norska straffelovkomiteen samt preliminär lagtext från dansk och principutkast från svensk sida till en reformering av den villkorliga domen.
    Från svensk och dansk sida rekommenderades en uppdelning av den villkorliga domen i två institut. Där positiva åtgärder anordnas borde dom meddelas direkt härpå, skyddstillsyn, forsorg, utan användning av villkorlig dom i klassisk mening. Vid sidan härav skulle finnas villkorlig dom med eller utan utsatt straff i de fall då särskilda vårdåtgärder ej tillgripas. Diskussionen rörde sig vidare om organisationen av skyddstillsyn, särskilt om lämpligheten av anstaltsplacering eller placering å hemsåsom led i tillsynsarbetet.

C. H.