Aarhus universitet. Fra 1. april 1952 er docent, dr. juris Thøger Nielsen udnævnt til professor i retshistorie ved Aarhus universitet.
    Professor Nielsen er født 1919 og kandidat 1943. Efter i nogle aar at have virket som sagførerfuldmægtig og universitetsmanuduktør blev han i 1947 docent i retsvidenskab ved Aarhus universitet. Professor Nielsen er indehaver af den Anders Sandøe Ørstedske prismedaille i guld for en afhandling om romerrettens betydning for dansk ret og erhvervede doktorgraden i 1951 (»Studier over ældre dansk formueretspraksis. Et bidrag til dansk privatrets historie i tiden efter Chr. V's Danske Lov.»). Hv.

 

    Svensk docent professor i Aarhus. Till professor i retsvidenskab vid Aarhus universitet utnämndes d. 4 aug. 1952 docenten i straffrätt vid Uppsala universitet Alvar Nelson. Prof. Nelson är född i Uppsala 1919, avlade studentexamen där 1937 samt blev, likaledes i Uppsala, jur. kand. 1941, jur. lic. 1949 och jur. dr 1950. Nelson erhöll tingsutbildning vid Uppsala läns södra domsaga 1941—1944 och hade rådsmansförordnanden i Gävle 1945. Efter sin disputation förordnades han till docent i straffrätt i Uppsala och uppehöll 1950— 1951 den ena professuren i civilrätt därstädes. Under 1951—1952 vistades han med bidrag från statens samhällsvetenskapliga forskningsråd för vetenskapligt arbete inom kriminologien vid Department of Criminal Science i Cambridge.
    Bland hans tryckta arbeten märkas förutom avhandlingen Rätt och ära (1950; anm. av IVAR STRAHL SvJT 1951 s. 35) en rättshistorisk essä Envig

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 875och ära (Saga och sed 194 4) och ett föredrag Yttrandefrihetens gränser (Statsvet. tidskr. 1952). Dessutom märkas reccensioner i SvJt 1948 och Statsvet. tidskr. 1951 m. m.