Landsretterne. Da den største del af den i de sidste 10 aar stedfundne stigning i omfanget af landsretternes arbejde har vist sig at være af permanent karakter, er der ved en ændring af retsplejeloven fra 1. april 1952 oprettet 3 nye dommerstillinger i hver af de to landsretter. Herefter bestaar Østre landsret af en præsident og 29 andre landsdommere og Vestre landsret af en præsident og 19 andre landsdommere. Hv.

 

    Juridisk Forening i København har i foredragssæsonen 1951—52 haft foredrag af overretssagfører, dr. jur. Poul Meyer: »Ejendomsretten i opløsning», prof. dr. jur. Stephan Hurwitz: »Dommernes uddannelse», prof. dr. jur. W. E. von Eyben: »Trænger vore doms- og lovsamlinger til revision», prof. dr. jur. Knud Illum: »Falske lodder i fru Justitia's vægtskål» og dommer i Oslo Byret Bjarne Didriksen: »Bevisførelse, herunder navnlig spørgsmålet om, i hvilket omfang dommeren bør blande sig i afhøringen». I et særligt møde redegjorde professorerne, dr. jur. Henry Ussing og O. A. Borum for arbejdet på den 7. Haagerkonference for international privatret, og i et extramøde indledede professorerne, dr. jur. Poul Andersen og von Eyben en diskussion om »justitieombudsmanden», i hvilket møde bestyrelsen for Malmö—Lunds Juristförening deltog.
    Foreningens formand er prof. Borum. Dens medlemstal er ca. 550.
Fh.

 

    Antti Tulenheimo †. Kanslern för Helsingfors universitet Antti Tulenheimo avled d. 3 sept. 1952, sjuttiotvå år gammal. Tulenheimos gärning som jurist och statsman behandlades i SvJT 1950 s. 68 i en artikel av K. J. S. i anledning av Tulenheimos sjuttioårsdag.

 

    Finlands högsta domstol. Justitierådet Yrjö Suontausta avled d. 11 maj 1952 (Se om honom SvJT 1948 s. 234). Till innehavare av det efter honom lediga justitierådsämbetet utnämndes d. 30 maj 1952 hovrättsrådet Eino Eskola.
    Ett annat justitierådsämbete har blivit ledigt genom att justitierådet Yrjö Juho Hakulinen utnämnts till president i Helsingfors hovrätt (se nedan). Denne efterträddes d. 1 okt. 1952 av hovrättsassessorn Lauri Takkunen.
    Justitierådet Eskola är född i Åbo 1900. Han avlade högre rättsex. 1926 och blev v. häradsh. 1928. Han har tjänstgjort och avancerat inom Åbo hovrätt, där han 1948 blev hovrättsråd.
    Justitierådet Takkunen är född i Leppävirta 1905. Han avlade högre rättsex. 1930 och blev v. häradsh. 1933. Han har tjänstgjort och avancerat inom Viborgs, sedermera Östra Finlands hovrätt, där han 1947 blev assessor.
B. P-n.

 

    Helsingfors hovrätt. Till president i Helsingfors hovrätt har utnämnts justitierådet Yrjö Juho Hakulinen, räknat från d. 1 okt. 1952, då den nya

 

876 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.hovrätten trädde i verksamhet (jfr SvJT 1952 s. 313). Den nye hovrättspresidenten är född 1902, blev fil. kand. 1922, jur. kand. 1926, v.häradsh. 1928 och jur. dr 1931. Han tjänstgjorde därefter i justitieministeriet, vars kanslichef han blev 1933. Till justitieråd utnämndes han 1937. Han har anlitats för ett flertal olika lagstiftningsuppdrag och är känd för nordiska jurister genom sitt deltagande i det nordiska samarbetet på lagstiftningens område. Hans vetenskapliga produktion, som är mycket omfattande, har i huvudsak rört sig på civilrättens och handelsrättens område.
    Den första uppsättningen hovrättsråd består av överauditörerna Jarl Nybergh och Arvi Pohjanpää, vilka varit resp. ordf. och äldre ledamot i överkrigsdomstolen, hovrättsråden Werner Wickström och Eelis Alatalo, vilka flytta över från Åbo hovrätt, samt äldre justitiesekreterarna Allan Candolin och Konrad Gyllström. B. P-n.