Helsingfors universitet. Till personlig e. o. professor i civilrätt utnämndes d. 21 mars 1952 adjunkten i civilrätt, jur. dr Martti Fredrik Rautiala. Han är född 1908, blev jur. kand. 1934, v.häradsh. 1937 och jur.dr 1945 samt utnämndes till adjunkt 1946. Hans vetenskapliga produktion omfattar ett flertal arbeten på finska språket, huvudsakligen på äktenskapsrättens område.

B. P-n.

 

    Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Den efter prof. Gunnar Palmgrens avgång lediga professuren i handelsrätt fick två sökande, vilka båda förklarades kompetenta. Till innehavare av professuren utnämndes d. 13 juni 1952 jur. dr Curt Olsson.
    Prof. Olsson är född i Helsingfors 1919, avlade högre rättsex. och erhöll jur. kand. grad 1944 samt blev v. häradsh. 1946. Han disputerade 1950 med avhandlingen »Aktieförvärvares rätt i förhållande tillbolaget». Sedan 1946 har han meddelat förberedande undervisning i civilrätt vid Helsingfors univ. och från början av år 1951 har han förestått den professur, vars innehavare han nu blivit. Han är sedan 1947 sekreterare i Juridiska Föreningen i Finland. Han är vidare sekreterare i de båda statskommittéer, vilka tillsatts för utarbetande av nya lagar om andelslag och om aktiebolag.

B. P-n.

 

    Juridiska föreningen i Finland har avslutat sitt åttionionde verksamhetsår. Under detta har föreningens centralavdelning samt filialavdelningarna i Åbo, Vasa, Borgå, Västra Nyland och på Åland enligt fast tradition sammanträtt att diskutera problem, som dykt upp på medlemmarnas arbetsfält. Vid föreningens årsmöte d. 13 dec. 1951 höll prof. em. Gösta Eberstein ett föredrag om förhållandet mellan firma och varumärke.
    Under verksamhetsåret led föreningen en svår förlust i det att dess ordförande, prof. Erik af Hällström, plötsligt gick bort (se SvJT 1951 s. 546).
    Vid föreningens årsmöte utdelades prisen för juridisk författarverksamhet. Juris doktorerna Berndt Godenhielm och Curt Olsson tilldelades var

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 877sitt allmänt pris, den förre för sin avhandling »Patentskyddets omfång på basen av patentskyddets funktionella innehåll», den senare för avhandlingen »Aktieförvärvarens rätt i förhållande till bolaget». Pol. dr Jan Magnus Jansson erhöll Falckens pris för sin doktorsavhandling »Hans Kelsens statsteori mot bakgrunden av hans rättsfilosofiska åskådning». Prisen för uppsatser, som publicerats i föreningens tidskrift, tilldelades prof. af Hällström och jur. lic. Bror Erik Sjöholm.
    I centralstyrelsens sammansättning har en del ändringar skett, dels på grund av prof. af Hällströms frånfälle dels på grund av att förre presidenten i Högsta Domstolen Oskar Möller undanbett sig omval. Centralstyrelsens sammansättning är nu följande: ordf. prof. Gunnar Palmgren, v. ordf. justitierådet Gunnar Nybergh, ledamöter vice häradshövdingen Arne Castrén, justitierådet Harald Brunou, prof. Bo Palmgren och justitierådmannen Lars Gestrin med häradshövdingarna Torsten Nilsson och Arvo Helminen såsom suppl. Såsom sekr. fungerar prof. Curt Olsson. Vicehäradshövdingen Helge Crohns är föreningens skattmästare och vicehäradshövdingen Rolf Lax mötesvärd.
    Under år 1951 utkom föreningens tidskrift med sex nummer. Redaktionen består detta år av justitierådet Gunnar Nybergh, huvudredaktör, samt prof. Bo Palmgren, Gunnar Palmgren och Curt Olsson jämte justitierådmannen Geir Lindblad. Såsom redaktionssekr. fungerar vice häradshövdingen Göran Westerlund.
    Föreningens medlemsantal var vid utgången av år 1951 778. Av dem tillhörde 590 centralavdelningen, 64 Åbo filialavdelning, 57 Vasa filialavdelning, 31 östra Nylands filialavdelning, 20 västra Nylands filialavdelningsamt 16 landskapet Ålands filialavdelning. Prenumeranter på SvJT erhålla föreningens tidskrift för 12 sv. kr. vid prenumeration hos föreningens skattmästare.

Göran Westerlund.