Den Norske Dommerforening holdt årsmøte i Oslo 3. sept. 1951. Lektor Per Løken holdt foredrag om »Huseieres ansvar». Lagmann Reidar Aasgaard holdt innledningsforedrag til diskusjon om »Reform av lagmannsrettens organisasjon i straffesaker». Lagmannens forslag til reform gikk i det vesentlige ut på at man burde innføre meddomsrettsbehandlingen for regnskapssaker, injuriesaker og mindre straffesaker ellers, mens man forøvrig burde beholde ordningen med jury (lagrett). Under den påfølgende diskusjon fikk lagmannen tilslutning fra flere talere, mens en enkelt taler foretrakk bibehold av ordningen med jury omtrent som hittil. Noe vedtak ble ikke fattet. — Av årsberetningen framgikk at foreningen pr. 1. august 1951 hadde 200 medlemmer. Til formann gjenvalgtes byrettsdommer Didriksen. Sekretær var i 1951 lagdommer Gløersen, Oslo. J. T. B.

 

    Den Norske Sakførerforening hadde i juni 1951 sitt hovedstyremøte og representantskapsmøte i Oslo. Som foreningens formann ble valgt høyesterettsadvokat Einar Grette. Fast ansatt sekretær var i 1951 som tidligere høyesterettsadvokat Rolf Christophersen, Oslo. Sakførerforeningens medlemsantall var i april 1952 1525.

 

878 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Oslo Krets av sakførerforeningen hadde årsmøte 27. februar 1951. Som formann ble valgt høyesterettsadvokat Ragnar Christophersen. Sekretær var i 1951 høyesterettsadvokat Arne Bech. Kretsen hadde pr. 31. desember 1951 648 aktive og 86 passive medlemmer. Det ble på medlemsmøtene holdt foredrag bl. a. av ekspedisjonssjef Finn Hiorthøy om »Planen om en norsk sivillovbok», av sekretær Erling Haugen om »Fri rettshjelp — inntrykk fra en studiereise i Sverige», av høyesterettsadvokat Annæus Schjødt om »Ytringsfrihet i rettslivet» og av banksjef Jannik Lindbæk om »Betraktninger omkring forretningsbankenes utlånsvirksomhet». Som tidligere arrangerte kretsstyret i 1951 forelesninger for medlemmene. Av emnene kan nevnes »De utøvende kunstneres rettslige stilling», »Sakførernes kontorordning», »Et byggeforetagende», »Sakførernes aktsomhetsplikt og erstatningsansvar», »Retensjonsrett og sjøpant», »Boikott i forretningsmessig virksomhet», »Prisregulering og prishåndheving», »Vassdragsretten» og »Reklame og rett». Blandt de saker kretsstyret behandlet i 1951, gjaldt 16 uttalelser om god sakførerskikk og 13 uttalelser i salærspørsmål. J. T. B.