Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1951 fire møter hvor det ble holdt foredrag av høyesterettsadvokat Erling Wikborg om »Bør erstatningsretten kodifiseres?», av direktør Ero Hagan (Helsingfors) om »Tilsidesettelse av polisevilkår», av byråsjef Ottar Lund om »Rettssikkerheten ved avgjørelser i sosialtrygdene» og av høyesterettsadvokat Arne Bech om »Glimt fra engelsk rettsliv». Foreningens styre var i 1951 det samme som tidligere. Formann var direktør, høyesterettsadvokat Dagfinn Dahl, Oslo.
J. T. B.

 

    Norsk Forening For International Ret (Norsk Avdeling av International Law Association) har i løpet av 1951 hatt to medlemsmøter med foredrag av byråsjef Colban om »Litt omkring vår fiskerigrensetvist med Storbrittania» og av overrettssakfører Høgtun om »Nyere dansk og norsk rettspraksis vedrørende internasjonal privatrett». Ifølge årsberetning av april 1952 har foreningen 61 medlemmer, hvorav 6 organisasjoner. Formann var i 1951 høyesterettsdommer H. Bahr. Sekretær var (siden april 1951) overrettssakfører Evald Rygh, Oslo. J. T. B.

 

    Den Norske Sjøretts-Forening, Avdeling av Comité Maritime International, hadde ved utgangen av 1951 200 medlemmer, hvorav 19 selskapsmedlemmer. I årets løp hadde foreningen tre møter. Det ble holdt foredrag av høyesterettsadvokat Ole Torleif Røed om »Krigsskips og statsskips rettslige stilling» og av sekretær Hans Peter Michelet om »Off hire under tidsbefraktning». På årets siste møte redegjorde formannen for forhandlingene på Comité Maritime Internationals møte i Neapel i september 1951. I løpet av året sendte foreningen sine medlemmer tre brosjyrer: »Skal enkelteller dobbeltkravslæren anvendes ved beregningen av rederens begrensede kollisjonsansvar?» av professor dr. jur. Sjur Brækhus (fra Festskrift for Henry Ussing), »Om kvarstad i civila mål» av advokat K. A. Vinge (Handelshögskolans i Göteborg Skriftserie) og »Some questions of maritime law now before the Comité Maritime International» av advokat C. T. Miller.

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 879Videre startet foreningen i 1951 utgiing av et nytt tidsskrift »Arkiv for Sjørett» under redaksjon av professor Brækhus, og de to første heftene av tidsskriftet ble i årets løp sendt foreningens medlemmer. Foreningens formann var i 1951 høyesterettsdommer E. Alten. Sekretær var høyesterettsadvokat Per Gram, Oslo. J. T. B.