Comité International de Droit Comparé (International Committee of Comparative Law) anordnade genom sin Bureau ett »colloque» i Cambridge d. 17 och 18 juli 1952 rörande den juridiska undervisningen i anledning av att Unesco begärt kommitténs yttrande i ämnet, närmast med tanke på hur undervisningen borde anordnas i nyetablerade stater men också med mera allmän syftning. Till grund för diskussionerna lågo inom de skilda nationalkommittéerna upprättade promemorior, för Sveriges vidkommande av professorerna Strahl och Malmström, vilken senare är ordinarie representant för den svenska kommittén men var förhindrad närvara.
    Sammanträdet leddes av generalsekreteraren, prof. René David. För diskussionen formerades tre subkommittéer, vilkas rapporter till plenarmötet framfördes av sekreterarna professorerna Batiffol, Bertrand och Vouin. Prof. Ussing var ordf. i subkommitté nr 2 och undertecknad kom att, tillsammans med två engelsmän, en egyptier och Vouin, tillhöra subkommitté nr 3, som behandlade examineringsfrågor. B. L.

 

    1952 års sommarkurs i Cambridge. University of Cambridge anordnar genom sin Board of Extra-mural Studies vartannat år en sommarkurs för utländska jurister och juris studerande. Betr. kursens karaktär kan hänvisas till redogörelsen för 1950 års kurs i SvJT 1950 s. 703 ff, där det dock uppges att kursen skulle återkomma varje sommar, vilket alltså ej är fallet. 1952 års kurs, som hölls under tiden d. 15 juli—d. 9 aug. och var anordnad efter ungefär samma principer som den föregående, hade ett sextiotal deltagare från 19 olika länder. Den var utomordentligt väl arrangerad, och den som vill vinna någon kännedom om English legal methods kan knappast välja någon bättre väg än att försöka komma med på någon av följande kurser. Kvaliteten hos föreläsarna är hög och miljön obeskrivligt tjusande; men den som vill följa med undervisningen ordentligt och verkligen dra nytta av den får vara beredd att arbeta under de 3—4 kursveckorna. Man bör dessutom ha goda kunskaper i sitt eget lands rättssystem för att med behållning delta i de komparativrättsliga diskussionerna.
B. L.

 

    Svensk straffrätt inför utländsk publik. På inbjudan av rätts- och statsvetenskapliga fakulteten i Hamburg höll prof. Ragnar Bergendal d. 27 juni 1952 en föreläsning om »Jugendliche Verbrecher in der neueren schwedischen Kriminalpolitik». S. R.

 

56—527004. Svensk Juristtidning 1952.