Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Styrelsen hade under 1951 enligt förvaltningsberättelsen följande sammansättning: Justitierådet Hugo Ericsson, ordf., advokaten Axel Nilsson, v. ordf., prof. Ragnar Bergendal, advokaterna Alf Lindahl, Holger Wiklund och Yngve Schartau samt justitierådet Gunnar Dahlman. Suppl. voro justitierådet Hjalmar Karlgren, advokaterna Ivar Glimstedt och Bertil Ahrnborg samt borgmästaren Lars Gunnar Ohlsson och prof. Karl Olivecrona.
    Stiftelsens kapitalbehållning uppgick d. 1 jan. 1951 till ett bokfört nettobelopp av kr. 826,244:30. Kapitalbehållningen ökade under året med kr. 68,851:57, som på grund av advokaten Heijnes testamente tillförts stiftelsen från hans dödsbo, men minskade å andra sidan med kr. 9,500, utgörande bokföringsmässig förlust vid försäljning av vissa aktier. Sedan i enlighet med stadgarna 1/5 av behållna avkastningen kr. 43,906:49 eller kr. 8,781:30 lagts till kapitalet, uppgick kapitalbehållningen d. 31 dec. 1951 till kr. 894,377: 17.
    Styrelsen beslöt under år 1951 utdela följande anslag: Justitierådet Karlgren såsom belöning och uppmuntran för värdefulla rättsvetenskapliga arbeten 2,000 kr., Institutet för jämförande rättsvetenskap vid Uppsala universitet till fortsatt utbyggnad av institutets bibliotek m. m. 4,000 kr., prof. Torsten Gihl såsom bidrag till kostnaderna för tryckning av ett arbete om den internationella privaträttens historia och allmänna principer 3,000 kr., justitierådet Nils Regner såsom bidrag till utgivande av en juridisk bibliografi 2,500 kr., jur. dr Erik Danielsson såsom bidrag till utgivande av ett arbete om aktiebolagets kapitalkonstruktion enligt svensk rätt 2,000 kr., Föreningen för utgivande av Förvaltningsrättslig Tidskrift såsom bidrag till kostnaderna för tidskriftens utgivande under år 1952 2,000 kr., prof. Åke Hassler såsom bidrag till kostnaderna för tryckning av ny, i väsentliga delar helt omarbetad upplaga av läroboken Svensk exekutionsrätt 2,000 kr., advokaten A. Hemming-Sjöberg såsom bidrag för studier i Skottland av vissa processrättsliga problem i och för ett arbete på bevisrättens område 2,000 kr., prof. Åke Lögdberg såsom bidrag till fortsättande av ett påbörjat arbete om författarrätt och film 2,000 kr., Svenska kriminalistföreningen såsom bidrag till kostnaderna för utgivande av De Nordiska Kriminalistföreningarnas årsbok 1950—1951 2,000 kr., prof. Per Olof Ekelöf såsom ytterligare bidrag till utgivande av svensk upplaga av Altavillas arbete i forensisk psykologi 1,000 kr. samt doc. Gustaf Petrén såsom bidrag till kostnaderna för studier i England av där tillämpade regler om rättsstatlig kontroll över förvaltningen 1,000 kr., tillhopa sålunda 25,500 kr.
    Till utdelning disponibla medel utgjorde d. 1 jan. 1951 kr. 18,728:21 och ökade under året med 4/5 av den behållna avkastningen kr. 43,906: 49 eller kr. 35,125:19. Av beviljade anslag utbetalades tillhopa kr. 31,000:—, och å disponibla medels konto kvarstodo alltså d. 31 dec. 1951 kr. 22,853:40.