NOTISER. 881    Sverigcs advokatsamfund höll årsmöte d. 7 juni 1952 i Handelshögskolans aula i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 100 ledamöter. Till ledamöter i styrelsen för en tid av två år valdes advokaterna Dick Bergman och Hans Ihre, Stockholm, David Nilzén, Sundsvall, Per-Axel Weslien, Stockholm, och Bo Westman, Göteborg. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val äro advokaten Gunnar Bomgren, Göteborg, ordf., och advokaten Gunnar Lindh, Stockholm, v. ordf., samt advokaterna Wilhelm Brodin, Linköping, Sven Colleen, Göteborg, Birger Gezelius, Falun, samt Bertil Peyron, Hälsingborg. Till styrelsesuppl. för en tid av två år valdes advokaterna Gösta Heilborn, Östersund, Harald Håkansson, Uppsala, Mats Nordström, Norrköping, Wilhelm Penser, Eslöv, och Sten Södermark, Stockholm, samt till suppl. i styrelsen för en tid av ett år advokaten Stellan Graaf, Stockholm. Kvarstående suppl. sedan föregående års val äro advokaterna Arthur Boström och Gustaf Carlsson, Stockholm, samt Bertil Landberg, Vänersborg.
    Förutom sedvanliga föreningsangelägenheter behandlades ett förslag av styrelsen till ändring i vissa delar av samfundets stadgar ävensom ärende rörande vidtagande av kollektiva åtgärder i skadeupprättande syfte.
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1951 914.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 16 maj 1952 årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av borgmästaren Gösta Strandell. Föreningen, som bildades år 1912, kunde därvid fira sitt 40-årsjubileum. Docenten Per Olof Bolding, Uppsala, föreläste över ämnet »Sannolikhet och bevisvärdering i brottmål» och borgmästaren Olof Engqvist höll ett anförande, betitlat »Stadsdomarföreningen 40 år, en tillbakablick».
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästarna Gösta Strandell, Örebro, ordf., Olof Engqvist, Södertälje, Sven Lutteman, Norrköping, Axel Lindskog, Varberg, och Arne Fallenius, Umeå, rådmännen Birger Brandt, Stockholm, Erik Ringenson, Uppsala, Helge Forkman, Malmö, Gustaf Bergqvist, Göteborg, och Folke Höijer, Västerås, samt assessorerna friherre Nils Rappe, Hälsingborg, och Artur Arnström, Göteborg. Styrelsesuppl. äro assessorn Bengt Lännergren, Stockholm, samt rådmännen Allan Källoff, Borås, och Åke Jansler, Östersund.
    Föreningens medlemsantal uppgick vid verksamhetsårets slut till 221 jämte två hedersledamöter.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 11 okt. 1952 sitt årsmöte i Södra Roslags domsagas tingshus i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen Gösta Siljeström och med deltagande av ett osedvanligt stort antal ledamöter och gäster. Vid årsmötet hölls föredrag av rev.sekr. Hj. Nordfelt över ämnet »Domstolsorganisationen i ny fastighetsbildningslag». Efter föredraget följde diskussion. På e. m. hölls i Svenska läkaresällskapets lokaler gemensamt sammanträde med Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund, därvid »Erfarenheter från en ny rättegångsordning» diskuterades efter inledningsanförande av lagmannen E. Holm och advokaten G. Lindh. Av förvaltningsberättelsen framgick att lik-

 

56†—527004. Svensk Juristtidning 1952.

 

882 NOTISER.som under föregående år föreningens yttrande inhämtats i åtskilliga lagstiftningsfrågor.
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingarna Siljeström, ordf., H. F. Knagenhielm Karlsson, v. ordf., Th. Gislander, sekr., F. Folkard von Scherling, kassaförv., E. Thomasson, G. Carlesjö och N. Joachimsson samt tingsdomaren Bengt Sandström, Stockholm (nyvald vid årsmötet). Suppl. äro häradshövdingarna F. Drangel, N. Falk och G. Bogren samt tingsdomaren Nils Källoff, Göteborg (nyvald vid årsmötet). Antalet led. i föreningen utgjorde vid tiden för årsmötet 156.