DÖDSFALL. 883    Nils Anders Nilén avled d. 6 sept. 1952. Han var född i Skara d. 25 febr. 1896, avlade stud.ex. där 1914 och jur. kand.ex. i Stockholm 1925. Efter tingstjänstgöring och advokatverksamhet i Motala, Göteborg och Lund blev han 1938 rådman i Lidköping.

 

    Sten Sture Fredrik Landergren avled d. 17 sept. 1952. Han var född i Tingsås, Kronobergs län, d. 3 maj 1866 samt avlade mogenhetsex. i Hälsingborg 1885 och hovrättsex. i Lund 1890. Efter tjänstgöring i underrätt och i Göta hovrätt blev han 1906 häradshövding i Västra härads domsaga och från 1934 i den nybildade Njudungs domsaga, från vilken tjänst han avgick med pension 1936.

 

    Nya regeringsråd. K. M:t har 25 sept. 1952 utnämnt chefen för rättsavd. i jordbruksdep., hovrättsrådet i Svea hovrätt Sven Strömberg, expeditionschefen i finansdep. Henrik Klackenberg samt byråchefen för lagärenden i justitiedep., hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Hedfeldt att fr. o.m. 1 okt. 1952 vara regeringsråd.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    30 juni 1952 utnämnt andre kanslisekr. i dep. Sven Leffler och e. o. andre kanslisekr. i dep. Lars Nordvall att fr. o. m. 1 juli 1952 vara förstekanslisekr. resp. andre kanslisekr. i dep.;
    12 sept. 1952 förordnat e. o. assessorn i Göta hovrätt Ulf Lundvik att fr. o. m. 22 sept. 1952 t. v. biträda med utredningsuppdrag inom dep.;
    25 sept. 1952 förordnat t. f. byråchefen för lagärenden i dep., assessorn i Svea hovrätt Sigurd Dennemark att fr. o. m. 1 okt. 1952 vara byråchef för lagärenden i dep.
    Chefen för justitiedepartementet har
    26 juni 1952 tillkallat lagbyråchefen Björn Kjellin att inom dep. utreda frågan om en omarbetning av jordfästningslagen;
    18 juli 1952 tillkallat landshövdingen Thorwald Bergquist, ordf., byråchefen Torsten Eriksson, sekr., byråchefen Bertil Forssell, grosshandlaren Wilhelm Josephson, kanslichefen Eugen Olsson, överläkaren Torsten Sondén och generaldirektören Gunnar Wejke att såsom sakkunniga utreda frågan om organisationen av förvarings- och interneringsklientelets vård (säkerhetsanstaltsutredningen);
    23 juli 1952 tillkallat lagmannen Alfred Bexelius, ordf., m. fl., att inom dep. förbereda och leda kurser för expropriationstekniker;
    10 sept. 1952 förordnat hovrättsfiskalen Holger Romander att vara bitr.sekr. åt 1951 års rättegångskommitté;
    12 sept. 1952 tillkallat e. o. hovrättsassessorn Olov Lindhagen att tjänstgöra såsom sekr. i utredningen rörande instansordningen i vattenmål m. m.;
    17 sept. 1952 förordnat byråchefen i lantmäteristyrelsen Ralf Magnusson och byrådirektören därstädes Gunnar Prawitz att biträda fastighetsbildningssakkunniga ;
    24 sept. 1952 förordnat överläkaren Georg K. Stürup, Danmark, t. f. direktören Gunnar Marnell, ombudsmannen i Sveriges fångvårdsmannaförbund Erik Pettersson och byrådirektören i Statens organisationsnämnd Paul Tammelin att såsom experter biträda säkerhetsantaltsutredningen.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 3 okt. 1952 uppdragit åt hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Voldmar Körlof att t. v. inomdep. biträda med den fortsatta beredningen av de förslag som framlagts i 1946 års vatten- och avloppssakkunnigas betänkande.