Andra huvudtiteln 1953 innehåller väsentligen följande nyheter.1
    I Nedre revisionen indrages ytterligare en extra revisionssekreterare. Den tjänst på övergångsstat som ordföranden i NRev innehar överföres på ordinarie stat med bibehållen lönegradsplacering och hittillsvarande befattningsarvode (2 508 kr.) Skånska hovrätten får ytterligare en assessor i Ce 33.
    Den gamla frågan om särskild gottgörelse till nämndemän i häradsrätt utöver resekostnads- och traktamentsersättningen föreslås få sin lösning. Ett arvode med 20 kr. skall utgå för varje sammanträdesdag.
    Vissa andra arvoden och ersättningar höjas. Allmän tolk får sitt arvode höjt från 25 till 30 kr. för dag. I anslutning till den höjning av vittnesersättningarna av allmänna medel som föreslås i särskild prop. (de nuvarande maximigränserna 8, 15 resp. 20 kr. höjas till 10, 18 resp. 30 kr.) föreslås i statsverkspropositionen höjning av ersättningarna till expropriationstekniker från 40 kr. per sammanträdesdag till 50 kr. med höjning till högst 74 kr. om flera mål förekomma, av ersättningen åt särskild ledamot i underrätt vid upptagande av sjöförklaring eller sjöförhör från 20 kr. till 25 kr. med tillägg av 12 kr. för varje ärende utöver det första samt av ersättningen till tolk för döva och stumma från 25 till 30 kr. per dag.
    För anskaffande av ljudupptagningsapparatur upptas 15 000 kr.
    Anslaget till efterutbildning inom rättegångsväsendet upptages igen med ett belopp av 15 000 kr. medan anslaget för domarstipendier utgår. Till en kurs för expropriationstekniker m. m. beräknas 73.000 kr.
    Beträffande fångvården anmäler departementschefen att ett förslag på basis av betänkandet angående en räjongplan för fångvården (SOU 1952:21) kommer till årets riksdag. För upprustning av vissa anstalter och kolonier med maskiner och verktyg begäres nära 650 000 kr., för inventarier till Roxtuna 575 000 kr. (på kapitalbudgeten begärs för byggnadsarbeten där 3 880 000 kr.) samt för inventarier m. m. för fångkolonier 225 000 kr.
    En utredning om kansliförhållandena hos interneringsnämnden och ungdomsfängelsenämnden har resulterat i ett förslag från departementschefen om inrättande av ett gemensamt kansli för nämnderna med två sekreterarbefattningar å e. o. stat i 29:e lönegraden.
    Skyddskonsulentorganisationen förstärks. Fångvårdsstyrelsen har föreslagit en ökning med 8 konsulenter och 17 assistenter. Departementschefen finner en utökning erforderlig men anser sig böra begränsa densamma. Han yttrar att, som han vid olika tillfällen framhållit, det är angeläget att frivilliga krafter i väsentligt vidgad omfattning tas i anspråk som övervakare och tillsynsmän. Särskilt bör eftersträvas, säger han, att till ifrågavarande verksamhet knyta representanter för ledande idrotts- och ungdomsorganisationer och andra ideella folkrörelser. För att underlätta arbetet för dessa frivilliga krafter föreslår departementschefen ett särskilt anslag om 10 000 kr. till kurser för övervakare, tillsynsmän och förundersökare. Beträffande konsulentorganisationen finner departementschefen det lämpligast i rådande läge att låta den aktuella utökningen ske huvudsakligen i form av tillskapande av nya assistenttjänster, icke genom uppdelning av ett större

 

1 Propositionen är numera i här berörda delar bifallen av riksdagen.

 

134 NOTISERantal konsulentdistrikt. Första distriktet, som omfattar Stockholms stad, uppdelas emellertid genom inrättandet av en ny konsulenttjänst. Tolfte distriktet, omfattande Västernorrlands och Jämtlands län, och trettonde distriktet, omfattande Västerbottens och Norrbottens län, äro i praktiken redan uppdelade såtillvida att assistenten i ettvart av distrikten inom eget verksamhetsområde självständigt fullgör på konsulent ankommande göromål. Detta förhållande anses böra regleras genom en motsvarande ändring av distriktsindelningen. Antalet nya konsulentbefattningar blir därför 3 och antalet nya assistenttjänster 5.

B. L.