De kungl. kommittéerna. Enligt berättelsen till 1953 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit ha följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet under 1952 avslutat sin verksamhet, nämligen sakkunniga för nordiskt samarbete på medborgarskapsrättens område (en stenc. promemoria ang. medborgares i Danmark, Finland, Island eller Norge ställning under vistelse i Sverige har avlämnats d. 18 dec. 1952), 1951 års fångvårdsutredning (SOU 1952:21), zonexpropriationsutredningen (SOU 1952:25), 1951 års Roxtunautredning (stenc. betänkande avgivet d. 10 jan. 1952) samt sakkunnig för översyn av hovrätternas domkretsindelning (stenc. promemoria avlämnad d. 30 sept. 1952).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet fortsatte sin verksamhet vid 1953 års ingång: straffrättskommittén (ordf. riksmarskalken B. Ekeberg; arbetet beräknas bliva slutfört under första halvåret 1953), strafflagberedningen (ordf. f. d. presidenten K. Schlyter; ett betänkande om enhetligt frihetsstraff m. m. beräknas skola avlämnas under första halvåret 1953), auktorrättskommittén (ordf. riksmarskalken Ekeberg), fastighetsbildningssakkunniga (ordf. f. d. generaldirektören H. Malmberg; de sakkunniga ha d. 30 aug. 1952 avgivit utlåtande med förslag till lag innefattande vissa ändringar i jorddelningslagens föreskrifter om fastställelseprövning av gränsbestämning), ärvdabalkssakkunniga (ordf. riksmarskalken Ekeberg; utredningen beräknas i huvudsak kunna slutföras under 1953), 1945 års lufträttssakkunniga (ordf. riksmarskalken Ekeberg; en ny s. k. tredjemansskadekonvention har avslutats d. 7 okt. 1952), utredningen rörande vissa ändringar i vattenlagen (ordf. justitierådet G. Walin; en stenc. promemoria med förslag till ändrade bestämmelser om ersättning med anledning av företag enligt vattenlagen har avgivits d. 17 maj 1952; en promemoria ang. förenkling av vattenboken beräknas komma att framläggas under 1953), sakkunniga för lagstiftning rörande artificiell insemination (ordf. statssekreteraren S. Edling; se SOU 1953:9), 1948 års folkrättsbrottssakkunniga (ordf. prof. em. F. Wetter; förslag till lagstiftning i anslutning till folkrättsliga regler angående krig (stenc.) har avgivits d. 15 sept. 1952), besvärssakkunniga (ordf. prof. N. Herlitz), varumärkes- och firmautredningen (ordf. prof. em. G. Eberstein), kriminalstatistikutredningen (ordf. riksåklagaren M. Heuman; uppdraget beräknas bliva slutfört under första halvåret 1953), 1950 års folkomröstnings- och valsättsutredning (ordf. landshövdingen K. J. Olsson; se SOU 1952:7, 8, 9, 18 och 47 samt 1953:1; jfr SvJT 1952 s. 867), utredningen av frågan om formerna för den information, som rätten i vissa fall skall lämna juryn i tryckfrihetsmål (ordf. f. d. justitierådet N. Gärde),utredningen rörande förmyndarkontrollen i Stockholm m. m. (ordf. f. d. regeringsrådet E. M. Kellberg; i vad utredningen avser frågan om medde

 

NOTISER 135lande av bestämmelser ang. skyldighet för domstol att verkställa inspektion hos överförmyndare har ett stenc. betänkande avgivits d. 26 nov. 1952), hyresregleringskommittén (ordf. underståthållaren M. Wahlbäck; betänkande ang. frågan om behovsprövning på bostadsmarknaden avlämnat, se SOU 1952:37), 1951 års rättegångskommitté (ordf. presidenten J. Laurin; kommittén har under 1952 avlämnat följande promemorior (stenc.) : d. 13 okt. ang. kommissonärsväsendet vid domstolarna m. m., d. 14 okt. ang. ändrade bestämmelser om vittnesersättning m. m., och ang. ändrade bestämmelser om mellandom samt d. 27 nov. ang. forum för genkäromål i äktenskapsmål), sakkunnig för utredning rörande instansordningen i vattenmål m. m. (häradshövdingen O. Riben; utredningen beräknas bliva slutförd under första delen av 1953), svenska delegationen hos FN i fråga om brottsprevention och brottslingsbehandling (se SvJT 1952 s. 318 o. 1953 s. 136), utredningen av frågan om en omarbetning av jordfästningslagen (lagbyråchefen B. Kjellin), säkerhetsanstaltsutredningen (ordf. landshövdingen Th. Bergquist; uppdraget beräknas bliva slutfört under 1953), bilskadeutredningen (ordf. prof. I. Strahl), kommittén ang. det allmännas skadeståndsansvar (ordf. justiterådet Walin), fideikommissutredningen (rev.sekr. B. Widegren), 1952 års sakkunniga för kursverksamhet för expropriationstekniker (ordf. lagmannen A. Bexelius) samt utr. ang. sinnesundersökning i brottmål (ordf. borgmästaren E. Bendz).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement än justitiedepartementet inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
    Socialdepartementet: ungdomsvårdsskoleutredningen (ordf. landshövdingen P. Nyström) beräknar att kunna slutföra sitt arbete under 1953. Under 1952 ha tillkommit socialförsäkringsutredningen (ordf. statssekreterare P. Eckerberg) och 1952 års åldringsutredning (ordf. riksdagsmannen Th. G. Andersson).
    Kommunikationsdepartementet: 1948 års vinterväghållningsutredning har slutfört sitt uppdrag (SOU 1952:26). 1949 års trafiknykterhetsutredning (ordf. statsrådet I. Lindell) beräknas slutföra sitt arbete under första halvåret 1953.
    Finansdepartementet: 1944 års nykterhetskommitté har slutfört sitt uppdrag (SOU 1951:43 och 44, 1952:12, 52—55), likaså 1948 års budgetutredning (SOU 1952:45), realkreditutredningen (SOU 1952:32) och 1949 års uppbördssakkunniga SOU 1952: 1). 1950 års budgeträttskommitté (ordf. generaldirektören B. Nevrell) beräknar slutföra sitt arbete under första hälften av 1953. Under 1952 ha tillkommit 1952 års släktnamnskommitté (ordf. generaldirektören Karin Kock), 1952 års kommitté för indirekta skatter (ordf. riksdagsmannen S. H. Henriksson) och 1952 års kontrollstämpelutredning (ordf. hovrättsrådet H. Digman).
    Ecklesiastikdepartementet: sakkunniga för utredning av de juridiska och statsvetenskapliga examina m. m. (ordf. prof. R. Bergendal), 1950 års prästvalskommitté (ordf. överdirektören H. Göransson) och 1951 års kyrkomötesutredning (ordf. landshövdingen Bergquist) beräkna slutföra sina uppdrag under 1953.
    Handelsdepartementet: 1945 års försäkringsutredning har upphört. Delegerade för Sverige i kommittén för förberedande utredning av möjligheterna till nordisk patentgemenskap ha slutfört sitt uppdrag (SOU 1952:43). Utredningen om revision av allmänna förfogandelagen m. m.(ordf. riksdagsmannen G. G. Andersson) beräknar slutföra arbetet under

 

136 NOTISERförsta halvåret 1953. Under 1952 har tillkommit förhandlingsdelegation för överläggningar rörande den prisreglerande verksamhetens fortsatta bedrivande (ordf. revisionssekreteraren H. Nordfelt); uppdraget beräknas bliva slutfört under första hälften av 1953.
    Inrikesdepartementet: 1946 års kommunallagskommitté, 1947 års psykopatvårdsutredning och 1948 års polisutbildningskommitté ha slutfört sina uppdrag (SOU 1952:14 och 48, jfr SvJT 1952 s. 865; SOU 1952:46; SOU 1952:30). 1948 års hälsovårdsstadgekommitté (ordf. rättsavd.chefen G. Y. Samuelsson), sakkunniga för översyn av ordningsstadgan för rikets städer (ordf. justitierådet N. Regner), 1950 års abortutredning (ordf. borgmästaren S. Lutteman), kvacksalveriutredningen (ordf. regeringsrådet S. Björkholm),1951 års sinnesslövårdsutredning (ordf. riksdagsmannen G. T. Skoglund) och sjukhuslagstiftningskommittén (ordf. riksdagsmannen J. E. G. Fast) beräknas slutföra sina uppdrag under 1953. Under året har tillkommit utredningen rörande polisens tystnadsplikl m. m. (ordf. överståthållaren J. Hagander).
    Civildepartementet: Utredningen rörande de statsanställdas sjukvårdsförmåner (ordf. generaldirektören Nevrell), som tillkommit under 1952, beräknas slutföra sitt arbete under 1953.

S. R.