FN:s europeiska konsultativa grupp. Sedan FN genom sitt sociala departement, sektionen för social defence, från årsskiftet 1951—52 övertagit de arbetsuppgifter som tidigare åvilat den internationella straffrätts- och fångvårdskommissionen i Bern (CIPP), har arbetet inom FN organiserats på regionala, konsultativa grupper för brottsprevention och brottslingsbehandling. (Se riksdagsberättelsen 1953 s. 32.)
    D. 8—16 dec. 1952 höll den europeiska, regionala, konsultativa gruppen sitt första sammanträde i nationernas palats i Genève under ledning av sektionschefen Paul Amor. Till president för gruppen utsågs den engelske fångvårdschefen Lionel Fox och till vice presidenter den svenska strafflagberedningens ordf. Karl Schlyter, generalsekreteraren i belgiska justitieministeriet Paul Cornil, professor José Beleza dos Santos, Portugal, samt franska och italienska fångvårdscheferna Charles Germain och Luigi Ferrari. Presidenten och vice presidenterna skulle utgöra gruppens organisationskommitté. Övriga svenska delegater var överdirektören Hardy Göransson och byråchefen Torsten Eriksson. Från Danmark kom professor S. Hurwitz och direktør for fængselsvæsenet V. Tetens, från Finland överdirektör V. Soine, från Norge riksadvokat A. Aulie och ekspedisjonssjef J. Halvorsen
    Ett länge förberett, från CIPP övertaget ämne om »Standardregler för behandlingen av i fångvårdsanstalt intagna» avgjordes. Härutöver slutbehandlades fångvårdsämnena: »Fångvårdspersonalens rekrytering, utbildning och ställning» samt »De öppna anstalterna». En plan antogs för ett »Studium av kriminaliteten». Redogörelse lämnades för FN:s tekniska assistens åt medlemsstater i kriminalpolitiska frågor. Arbetsprogram för 1953—54 uppgjordes. Arbetsgrupper tillsattes för olika frågor, bl. a. för behandlingen av psykiskt abnorma brottslingar. Behandlingen av frågan om ungdomsbrottsligheten påbörjades. Ett »seminarium» i Wien 1953 för frågans fortsatta behandling planlades. I en resolution uttalades förväntan om ett förslag från de nordiska länderna till standardregler för behandlingen av unga lagöverträdare. Den konsultativa gruppen sammanträder vartannat år. En världskongress skall hållas vart femte år, räknat från kongressen i Haag 1950.