NOTISER 137    Straffrättskongress i Sydamerika. Såsom omtalats i SvJT 1952 s. 71, kunde Société internationale de défense sociale på grund av politiska komplikationer icke genomföra sin avsikt att hålla sin tredje kongress i San Marino 1951. I stället hölls ett möte begränsat till ett antal särskilt inbjudna och med uppgift att förbereda den blivande kongressen.
    Ett ytterligare möte för att förbereda denna har hållits i Caracas d. 6—11 okt. 1952. Detta möte stod emellertid öppet för alla och var således en verklig internationell kongress, men då kongressortens avlägsenhet begränsade deltagandet från Europa, betecknades den såsom Sesión Pan-Americana preparatoria del III Congreso Internacional de Defensa Social. Från Amerika deltogo i själva verket endast kriminalister från de latinska länderna. Från Europa voro ett tiotal kriminalister inbjudna av venezolanska staten, däribland från Norden professorerna Hurwitz, Köpenhamn, och Strahl, Uppsala.
    Kongressens program upptog tre huvudpunkter: observationen, domen, exekutionen. Diskussionerna präglades av en stark reformvilja. De sydamerikanska teoretikerna stå under inflytande av den s. k. positiva skolan, vars mest kände företrädare var italienaren Ferri. Rörelsen de défense sociale, vars främste banerförare är den genuesiske advokaten Filippo Gramatica, kan sägas fortsätta på den av den positiva skolan beträdda vägen. Rörelsen ivrar, som dess namn antyder, liksom den positiva skolan för straffrättens uteslutande inriktning på att skydda mot brottslighet men skiljer sig från den positiva skolan genom ett starkt betonande av människovärdet. Bland spörsmål som diskuterades kan nämnas det om uppdelning av straffprocessen i två etapper: den första avseende frågan huruvida brottet begåtts, den andra frågan vilken påföljd som skall väljas.
    Förberedelser vidtogos för upprättande av ett vetenskapligt institut i Caracas, Instituto Interamericano de Defensa social.

I. S.

 

    Straffrättskongress i Rom hösten 1953. Association Internationale de Droit Pénal arrangerar en kongress i Rom d. 27 sept.—d. 3 okt. 1953 för diskussion av fyra frågor: 1. La protection pénale des Conventions internationales humanitaires, 2. La protection de la liberté individuelle durant l'instruction, 3. Le droit pénal social économique samt 4. Le probléme de l'unification de la peine et des mesures de sûreté. Kongressen är i princip avsedd endast för medlemmar av l'Association. Anmälan om inträde i denna förening göres hos prof. Ivar Strahl, Uppsala.

B. L.

 

    Föreningen svensk avdelning av International Law Association höll årssammanträde i Stockholm d. 20 maj 1952. Till styrelse valdes justitierådet Axel Afzelius, adv. Bertil Ahrnborg, justitierådet Algot Bagge, adv. Nils Berglund, generalkonsuln Gunnar Carlsson, riksmarskalken Birger Ekeberg, prof. T. Gihl, assuransdirektören Pehr Gyllenhammar, skeppsredaren Emanuel Högberg, generalkonsuln Axel A:son Johnson, prof. Håkan Nial, utrikesrådet Sture Petrén, f. d. justitierådet Emil Sandström, utrikesministern Östen Undén och f. d. hovrättsrådet och divisionsordf. Hugo Wikander.
    Vid sammanträdet lämnade justitierådet Bagge en redogörelse för programmet vid International Law Associations konferens i Luzern d. 31 aug.— 6 sept. 1952. Prof. Gihl redogjorde för frågor rörande rättsregler beträffande havet. Slutligen anmälde byråingenjören dr Fredrik Neumeyer ett till Luzern

 

138 NOTISERkonferensen utarbetat kommittéförslag angående internationell konvention rörande varumärken.
    Inom styrelsen ha utsetts till ordf. justitierådet Bagge och till v. ordf. justitierådet Sandström. Till medlemmar av verkställande utskottet utsågos, förutom ordf. och v. ordf., herrar Ekeberg, Petrén, Undén och Wikander med adv. Berglund och prof. Nial som suppl. Till sekr. och kassaförv. utsågs adv. Claës Palme. — Antalet medlemmar i föreningen är f. n. 193.