Svensk förening för internationell sjörätt höll under 1952 ord. årsmöte d. 15 maj i Stockholm. Ordf. lämnade en redogörelse för en i Bryssel i maj 1952 avhållen diplomatisk konferens, vid vilken antagits konventioner om kvarstad å fartyg och om internationell reglering rörande kriminell och civil jurisdiktion vid sammanstötning.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., generalkonsuln Gunnar Carlsson, v. ordf., f. d. hovrättsrådet och divisionsordföranden Hugo Wikander, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, direktören Emanuel Högberg, justitierådet Erik Hagbergh och assuransdirektören Nils Kihlbom med assuransdirektören Nils Rogberg och dispaschören Kaj Pineus som suppl. Sekr. är adv. Claës Palme. Antalet medlemmar utgör omkring 100.

 

    Svenska föreningen för industriellt rättsskydd sammanträdde under 1952 två gånger. Vid årsmötet d. 6 maj höll byrådirektören i patent- och registreringsverket Gunnar Reiland ett anförande om rättsskydd på växtförädlingens område, vilket följdes av diskussion. Kontorchefen i Direktoratet for patent- og varemærkevæsenet fröken Julie Olsen höll vid sammanträde d. 9 dec. ett föredrag betitlat »Lidt om vareudstyrets beskyttelse».
    Styrelsen utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., byråchefen Åke v. Zweigbergk, v. ordf., ingenjören Malte Kierkegaard, skattmästare, samt byråchefen Magne Falk, adv. Nils Köhler, direktören Manne Lindhagen, prof. Seve Ljungman, f. d. hovrättsrådet direktören Johan Nordenfalk, civilingenjören Birger Nordfeldt och direktören Gustaf Settergren. Sekr. är byrådirektören Frithiof Berglund. Föreningen har omkring 300 medlemmar.

 

    Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1952 hållit sex sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av adv. Ragnar Gottfarb om »En advokats vardag» (vid gemensamt sammanträde med Stockholms rådhusrätts domareförening), av prof. Knut Rodhe över ämnet »Vad menas med skada», av adv. Axel Hemming-Sjöberg om »Några spörsmål om rättsförhållandet mellan klienten, advokaten och platsombudet» samt av landsretssagfører Axel H. Pedersen om »Klientfiskeri».Vid gemensamt sammanträde med Föreningen Sveriges häradshövdingar inleddes en diskussion över ämnet »Erfarenheter av en ny rättegångsordning» av häradshövdingen E. Holm och adv. G. Lindh.
    Styrelsen har utgjorts av adv. Helge Lindahl, ordf., Per-Axel Weslien, v. ordf., Barbro Björlingsson, Ragnar Gottfarb, Arne Hasselgren, Wilhelm Pehrsson och Torsten Svensson. Suppl. ha varit adv. Bengt Lemke, Arne Malmberg och Carl Swartling. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort avd. Stellan Graaf, Arne Hasselgren, Hans Ihre, Bengt Landahl, Bengt Lemke, Helge Lindahl, Hugo Lindberg, Ingrid Norlander, Yngve Schartau, Torsten Svensson, Sten Södermark och Sune Wetter samt såsom suppl. adv. Barbro

 

NOTISER 139Björlingsson, Tore Flodin, Tom-Erik Forssner, Per H. Gedda, Lars-Erik Forssman, Birger Hedberg, Rolf Jörgensen, Nils Köhler, Magnus Lindahl, Nils-Erik Lindblom, Valborg Lundgren och Carl-Axel Sandberg. Avdelningens sekreterare är adv. Arne Hasselgren. Den räknade vid årsskiftet 373 medlemmar.