Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1952 hållit ett möte, nämligen ordinarie möte d. 22 mars.
    Styrelsen har utgjorts av adv. Wilhelm Brodin, Linköping, ordf., Oskar Jenrik, Norrköping, v. ordf., Rolf Halvorsen, Norrköping, Harry Henschen, Eskilstuna, och Erik Hägerdal, Kalmar. Suppl. ha varit adv. Arnold Andersson, Motala, Torsten Hellberg, Tranås, och Bror Schultz, Jönköping.
    Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda adv. Erik Bremberg, Eskilstuna, Gustaf Hökerberg, Norrköping, Helge Qvarnström, Västervik, och Per Tham, Jönköping, ävensom till suppl. i nämnden avd. Åke Bohman, Kalmar, Erik Halldén, Norrköping, Bengt Skantze, Jönköping, och fru Britt Åström, Linköping.
    Som avdelningens sekreterare tjänstgör adv. Mats Nordström, Norrköping. Avdelningen räknade vid årsskiftet 105 medlemmar.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1952 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av prof. Carsten Welinder över ämnet »Gå vi mot en lågkonjunktur?».
    Styrelsen har utgjorts av adv. Bertil Peyron, Hälsingborg, Åke Wettermark, Malmö, Wilh. Penser, Eslöv, Bengt Linders, Hälsingborg, och Hans Ingemanson, Lund, med adv. Hugo Santesson, Karlshamn, Eric A. Andersson, Trelleborg, och Lennart Vilén, Malmö, såsom suppl. Avdelningens sekr. och kassaförv. har varit adv. Ingemanson.
    Ledamöter i samfundets nämnd ha varit adv. Henning Dahlin, Ystad, H.E. Bachmann, Malmö, Lennart Jacobsson, Malmö, Gunnar Behm, Malmö, och Jean Möller, Hälsingborg, med adv. Svante Malmqvist, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, Olof Wellmark, Lund, Torsten Persson, Kristianstad, och Folke Guldstrand, Tomelilla, såsom suppl.
    Avdelningen räknade vid 1952 års utgång 141 medlemmar.

 

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie sammanträde d. 28 mars 1952. Efter då förrättat val har styrelsen följande sammansättning: adv. Ivar Glimstedt, Göteborg, ordf., Stig Wiberg, v. ordf., Folke Andersson och Åke Eckerstein, Göteborg, Erik Hedlund, Borås, Bertil Landberg, Vänersborg, Hilding Herrlin, Falkenberg, och Tore Ljungberg, Skövde, ord. ledamöter, samt adv. Henry Friberg, Uddevalla, suppl. Såsom sekr. och kassaförv. fungerar adv. Bo Westman och såsom klubbmästare adv. Kaj Bergström. Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes till ordinarie ledamöter adv. Sigfrid Brundin, Harald Lewerth, Edvin Gidén och Urban Kihlman, Göteborg, Rudolf Lidmar, Halmstad, och Einar Ristedt, Mariestad. Till suppl. valdes adv. Tor Setterberg, Lars Odert, Nils Jakobsson och Gösta Sjögren, Göteborg, Bo Gillis Heijl, Borås, samt Per Tottie, Uddevalla. Vid sammanträdet förekom diskussion över utsänt förslag till vissa ändringar i samfundets stadgar.
    D. 18 nov. 1952 höll avdelningen extra sammankomst, därvid lagmannen Einar Holm höll ett föredrag om »Några kritiska synpunkter på nya RB».
    Avdelningen räknade vid 1952 års utgång 161 medlemmar.