DÖDSFALL 143    Rikard Rudolf Rhodin avled d. 13 okt. 1952. Han var född i Älgå, Värml. 1, d. 14 maj 1863 samt avlade mogenhetsex. i Karlstad 1883 och hovr.ex. i Uppsala 1891. Efter tingsmeritering blev han 1894 kronofogde i Karlstad. År 1900 blev han rådman i Karlstad och kvarstod i denna tjänst till 1933.

 

    Gustaf Erik Valdemar Ljung avled d. 4 nov. 1952. Han var född i Norrköping d. 26 nov. 1899 samt avlade stud.ex. där 1916 och jur. kand.ex. i Uppsala 1923. Efter tingsmeritering och tjänstgöring på advokatbyrå drev han sedan 1936 egen advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1936.

 

    Nils Gösta Stenström avled d. 31 dec. 1952. Han var född i Slöinge, Hall. l., d. 1 mars 1872 samt avlade mogenhetsex. i Halmstad 1891 och hovr.ex. i Uppsala 1903. Efter tjänstgöring på advokatbyrå drev han sedan 1913 egen advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av advokatsamfundet 1906.

 

    Ragnar Patrik S:t Cyr avled d. 6 jan. 1953. Han var född i Holm, Älvsb. l., d. 30 juli 1868 samt avlade mogenhetsex. i Vänersborg 1887 och hovr.ex. i Uppsala 1892. Efter tingsmeritering och tjänstgöring vid skilda häradsrätter blev han 1908 borgmästare i Åmål, vilken befattning han uppehöll till 1948, då Åmål förenades med Tössbo och Vedbo domsaga.

 

    Bertel Ferdinand Hallberg avled d. 8 jan. 1953. Han var född i Vänersborg d. 14 okt. 1886 samt avlade mogenhetsex. där 1904 och jur. kand.ex. i Uppsala 1909. Efter tingsmeritering och tjänstgöring i Göta hovrätt blev han 1912 t. f. rådman, 1918 rådman och 1938 borgmästare i Linköping. Han har gjort sig känd bl. a. genom rätts- och personhistorikt författarskap. Bland hans skrifter må nämnas »Om staden Brätte i Västergötland» samt »Claudius Kloot. Biografiska anteckningar om en svensk rättslärd från 1600-talet» (anm. i SvJT 1934 s. 590).

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 23 jan. 1953 förordnat adj. led. i hovrätten över Skåne och Blekinge Bengt Hjern att t. v. biträda med utredn.uppdrag inom dep.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har 13 febr. 1953 utnämnt statssekr. i dep., hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Gustav Adolf Widell till landshövding i Malmöhus län fr. o. m. 1 maj 1953.

 

    Inrikesdepartementet. K. M:t har
    9 jan. 1953 förordnat e. o. assessorn i hovrätten för Västra Sverige Ingemar Ulveson att t. v. såsom sakkunnig biträda inom dep.;
    6 febr. 1953 förordnat byråchefen för lagärenden i dep., e. o. assessorn i Svea hovrätt Sven af Geijerstam att fr. o. m. 1 mars 1953 vara statssekr. i dep.;
    s. d. förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Arne Brunnberg att fr. o. m. 1 mars 1953 vara byråchef för lagärenden i dep.

 

    Permanenta skiljedomstolen i Haag. K. M:t har till led. av permanenta skiljedomstolen i Haag för en tid av ytterligare sex år räknat fr. 20 febr. 1953 utsett f. d. justitierådet Algot Bagge.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 13 febr. 1953 till rev.sekr. i Ca 37 (specialföredragande) utnämnt rev.sekr. Arvid Lüzell (patentmål), Åke Lundgren (vattenmål), Stig Löwenhielm (skiftesmål), Thorsten Berg (sjörättsmål), Ingvar Bladh (skiftesmål) och Björn Marcus (skiftesmål), hovrättsrådet i Svea hovrätt Ivar Weidenhaijn (patentmål) samt bitr. vattenrättsdomaren vid Österbygdens vattendomstol Lennart af Klintberg (vatten

 

144 PERSONALNOTISERmål). Ytterligare en rev.sekr.tjänst i nämnda lönegrad (skiftesmål), skall till 1 juli 1953 uppehållas av hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Ino Bodewall.