Hovrätterna. K. M:t har 6 febr. 1953 till hovrättsråd utnämnt
    i Svea hovrätt rev.sekr. Hugo Digman, Yngve Linder, Kjell Ericsson, Karl Sidenbladh, Sten Lindquist, Erik Ameln, Runo Lundin, tingsdomaren i Södertörns domsaga Sven Nordell samt assessorn i hovrätten Torkel Nordström,
    i Göta hovrätt assessorerna i hovrätten Ulf Norén och Sture Cederbalk, byråchefen vid RÅ-ämbetet, e o. assessorn i samma hovrätt Emanuel Walberg och e. o. assessorn i hovrätten Liss-Eric Björkman,
    i hovrätten över Skåne och Blekinge rev.sekr. Ino Bodewall och Sven Svensson samt assessorn i hovrätten Otto Petrén,
    i hovrätten för Västra Sverige rev.sekr. Sven Ekblom, byråchefen vid JK-ämbetet, assessorn i samma hovrätt Eric Stangenberg samt assessorerna i hovrätten Bengt Arnold och Wilhelm Stoltz,
    i hovrätten för Nedre Norrland assessorn i hovrätten Thord Melin och tingsdomaren i Medelpads östra domsaga Gustav Malmer samt
    i hovrätten för Övre Norrland byråchefen i försvarsdep., assessorn i hovrätten Åke Paulsson, assessorerna i samma hovrätt Bengt Åström och Bo Rydstedt samt e. o. assessorn där Ingmar Lidbeck.
    Utnämningarna skola icke föranleda rubbning i meddelade förordnanden för Nordström att vara led. i lagberedningen samt för Walberg, Stangenberg och Paulsson att vara byråchefer, resp. vid RÅ-ämbetet, vid JK-ämbetet och i försvarsdep. I samband med utnämningarna har vidare tjänstledighet för fullgörande av utredningsuppdrag beviljats Digman (led. av straffrättskommittén), Linder (sekr. i hyresregl.kommittén), Sidenbladh (led. o. sekr. i lufträttskommittén), Cederbalk (sekr. i rättegångskommittén), Petrén (justitiedep.), Ekblom (inrikesdep.) och Stoltz (kommunikationsdep.).

 

    Domsagorna. K. M:t har 30 jan. 1953 anbefallt hovrätten över Skåne och Blekinge att föranstalta om utredning rörande omreglering av domsagoindelningen inom södra delen av Malmöhus län. Utredningen skall grundas på de förutsättningar som uppkomma, därest städerna Trelleborg och Ystad i judiciellt hänseende förenas med domsaga. I avbidan på resultatet av utredningen skall borgmästartjänsten i Trelleborg t. v. icke återbesättas.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    23 jan. 1953 beviljat borgmästaren i Gävle Nils Berlin avsked från borgmästarämbetet med utg. av jan. 1953;
    s. d. utnämnt brottmålsrådmannen i Nyköping Eric Ljunggren att fr. o. m. 1 febr. 1953 vara civilrådman där;
    13 febr. 1953 beviljat borgmästaren i Nyköping Carl Åhman avsked från borgmästarämbetet med utg. av maj 1953.

 

    Stadsfiskalerna. RÅ-ämbetet har 13 febr. 1953 fr. o. m. 1 mars 1953
    utnämnt e. o. landsfogdeassistenten John Lennart Palmér att vara stadsfiskal i Kristinehamn,
    utnämnt e. o. stadsfiskalen i Göteborg Tor Bertil Steen samt e. o. landsfogdeassistenterna Olle Vangstad och Carl Härje Dalin att vara bitr. stadsfiskaler i Göteborg,
    förordnat e. o. landsfogdeassistenterna Carl-Gustav Wijk och Bengt Olof Ekeroth att vara e. o. bitr. stadsfiskaler i Göteborg,
    förordnat e. o. landsfogdeassistenterna Klas Otto Lithner och Anna Martha Beatrice Liljhagen att vara e. stadsfiskalsassistenter i Göteborg.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 6 febr. 1953 beviljat direktören vid fångvårdsanstalten i Kristianstad Axel Berghult avsked från direktörsbefattningen.

 

    Skyddskonsulenterna. K. M:t har 30 jan. 1953 förordnat e. skyddsassistenten i tredje skyddskonsulentdistriktet Olov Gatte att vara skyddskonsulent i tolfte skyddskonsulentdistriktet.

 

Trycklov meddelat d. 20/3 1953.