Problems of public and private international law, vol. 35—37, London. The Grotius Society. 1950—52.
    The Grotius Society är en år 1915 grundad brittisk juristförening som har till uppgift »to afford facilities for the study, discussion and advancement of public and private international law and to make suggestions for their reform». Sällskapet har inemot ett par hundra medlemmar, samtliga stadgeenligt brittiska medborgare, bland vilka återfinnas alla Englands ledande män inom folkrätten och den internationella privaträtten. Därjämte har sällskapet ett begränsat antal korresponderande ledamöter, som ej äro britter. Bland dessa märkas en dansk, landsdommer N. V. Boeg, och en norrman, generalsekreteraren i Internationella domstolen i Haag Edvard Hambro, men ingen svensk. Sällskapets ordförande är Sir Patrick Spens, tidigare Chief Justice of India. Denne efterträdde år 1950 Sir Arnold McNair, då medlem av och numera ordförande i Haagdomstolen.
    The Grotius Society utger årligen en publikation, som innehåller de föredrag och debatter vilka förekommit vid dess sammanträden. Bland de folkrättsliga bidragen under åren 1949—1951 må nämnas »The sanctions of international law» av den kinesiske ledamoten i Haagdomstolen Hsu Mo, »The proposed European court of human rights» av prof. H. LAUTERPACHT, »The legal basis of claims to the continental shelf» av prof. C. H. M. WALDOCK och »Some recent developments in the making of multipartite treaties» av Mr. CLIVE PARRY.
    På det internationellt privaträttsliga området märkas föredrag av bl. a. prof. Sir PERCY WINFIELD om »The law of tort — conflict of laws», av prof. MARTIN WOLFF med rubriken »Some observations on the autonomy of contracting parties in the conflict of laws», av dr K. LIPSTEIN om »Recognition of Governments and the app

 

172 LITTERATURNOTISERlication of foreign laws» och av prof. R. H. GRAVESON om »The recognition of foreign divorce decrees». Ur det sistnämnda bidraget kan förtjäna återges att England med hänsyn till de praktiska olägenheter, som uppstått till följd av principen att övergiven hustru skall anses ha samma domicil som sin make, år 1937 genomfört en lagstiftning enligt vilken domsrätten i skillnadsmål må grundas »on the basis of residence». Slutligen kan nämnas att de här redovisade tre publikationerna jämväl innehålla några bidrag på det internationellt straffrättsliga området, bl. a. »The present position of international criminal justice» av T. B. MURRAY, »Mental abnormality and responsibility in international criminal law» av prof. T. B. SMITH och »The territorial limits of criminal jurisdiction» av prof. H. G. HANBURY.

S. D.