E. ALTEN. Tvangsloven med kommentar. Tredje utgave. Oslo 1950. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). 320 s. Nkr. 26,70, inb. 32,00.
    Av høyesterettsdommer ALTENS även hos oss välkända och uppskattade lagkommentarer har kommentaren till vår utsökningslags norska motsvarighet, 1915 års lov om tvangsfullbyrdelse, utkommit i en tredje upplaga. I denna ha framför allt lagstiftning och rättstillämpning efter tillkomsten år 1943 av verkets andra upplaga inarbetats, men även i övrigt har texten reviderats. (Se ang. första upplagan SvJT 1927 s. 382 f.)
    Arbetet har för en svensk läsare icke ringa intresse redan med avseende på utsökningsrättsliga spörsmål de lege lata i betraktande av att den norska lagen reglerar en mångfald frågor, exempelvis beträffande allmänna förutsättningar för exekution, som i den svenska lagstiftningen lämnats öppna. Ett studium av kommentaren till den förhållandevis moderna norska lagen är emellertid framför allt ägnat att belysa behovet av den revision av vår ålderdomliga exekutionslagstiftning,varom riksdagen år 1945 gjort framställning och vars påbörjande får antagas vara nära förestående.

L. W.

 

Lov of Rettens Pleje af 11. april 1916 som senest ændret ved lov nr. 220, 7. juni 1952. Med henvisninger og sagregister ved ERVIN MUNCH-PETERSEN. Kbhvn 1952. Gad. 385 s. Inb. dkr. 28,00.

    Föreliggande arbete utgör en ny textupplaga av den danska Retsplejeloven, återgiven i dess från den 1 april 1953 gällande lydelse. Editionen har redigerats efter väsentligen samma principer som den närmast föregående upplagan. (Se härom SvJT 1947 s. 219 f.) Nothänvisningarna ha dock gjorts något utförligare; bl. a. ha administrativa bestämmelsers innehåll stundom i korthet angivits. De särskilda bestämmelserna om förräderisaker ha utgått.
 

L. W.

 

HERMANN ROQUETTE. Mietrecht. 3. neubearb. Aufl. Tübingen 1950. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). XV + 389 s. DM 15,60.
    Under de senaste årtiondena ha i många länder rättsreglerna om hyra utvecklats till ett stort och svåröverskådligt komplex. Detta gäller ej minst Tyskland. Visserlige n äro BGB:s bestämmelser i ämnet alltjämt grundläggande, men den tidigare råda nde avtalsfriheten har efter hand alltmer undanträngts genom särlagstiftning av tvi ngande art. En systematisk framställning av det nuvarande rättsläget i dess helhet har saknats. Denna lucka har emellertid nu fyllts genom att Rechtsanwalt Dr HERMANN ROQUETTE utgivit en ny, fullständigt omarbetad upplaga av sitt kända arbete »Mietrecht». Framställningen är grundlig, klar och överskådlig. Med beklagande framhålles i förordet, att förf. nödgats avstå från att behandla rättsläget i Östtyskland, bortsett från Berlin.

T. N.