Revisionen av UL hör förvisso till de mest trängande reformfrågorna inom svensk rätt. Stadsfogden Eilard nämner 1945 års riksdagsskrivelse med begäran om en allmän revision. Ett stort antal andra framställningar finns också. Om frågan om rådhusrätternas förstatligande går till utredning inom den allra närmaste tiden — och det synes föreligga anledning att tro att så skall ske — måste väl den del av UL-reformen som avser organisationen också tas upp. I vart fall till en början kunde måhända få anstå med de materiella frågorna — bl. a. om exekutionsformerna och deras användning — som nog äro än värre att komma till rätta med.
 

B. L.