Sjömanslagstiftningen i Finland. Den finska sjöarbetskommittén har till regeringen inlämnat förslag till ny sjömanslag. Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med den nya svenska sjömanslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1953. Det må i detta sammanhang nämnas, att den nya danska sjömanslagen likaså tillämpas från detta års början. Motsvarande norska lag

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 193torde träda i kraft den 1 juli d. å. Meningen är, att den finska lagen skall träda i kraft samtidigt med den norska.
    Den finska sjöarbetskommittén uppgör för närvarande förslag till bestämmelser angående fartygs bemanning.

R. B-n