Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har verksamhetsåret 1952 hållit tre sammanträden. D. 17 mars inledde försäkringsdirektören N. G. Nelker diskussion över ämnet »Undersökningarna om alkohol och kriminalitet», d. 20 maj talade doktor Birger Sjödén om »Ungdomsvård i U. S. A. Några intryck från en studieresa» och d. 5 november lämnade prof. Ivar Agge, prof. Ivar Strahl och hovrättsassessorn Sten Walberg under rubriken »Internationell diskussion om villkorlig dom» en redogörelse för intryck från ett av Förenta Nationerna anordnat seminarium om villkorlig dom.
    Till mötes styrelse för 1953 har valts prof. Gösta Rylander, Strahl och Walberg.

 

    Kriminalpolitiska sällskapet i Göteborg har under 1952 hållit fyra sammanträden, varvid behandlats följande ämnen: d. 27 mars »Allmänpreventionens problem» (inledare: prof. Johs. Andenæs); d. 14 maj »Erfarenheter från en studieresa i Amerika rörande behandlingen av kriminell ungdom» (inledare: dr Birger Sjödén), d. 17 okt. »Tattarfrågan i sociologisk belysning» (inledare: prof. Torgny Segerstedt) samt d. 25 nov. »Alkohol och kriminalitet» (inledare: försäkringsdirektören Gunnar Nelker rörande »Sambandet mellan alkohol och kriminalitet i statistisk belysning» samt dr. med. Max Schmidt Köpenhamn, rörande »Medicinsk behandling av kriminella alkoholister»).
    Sällskapets angelägenheter handhavas av en möteskommitté, som under 1952 utgjorts av överläkaren Rudolf Lindqvist, rådmannen Martin Hammar, skyddskonsulenten Folke Söderberg och statsåklagaren Gustaf Persson. Sällskapet hade vid 1952 års utgång 70 ledamöter.

 

    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres fr. o. m. 1953 av försäkringsdirektören Einar Nilsson, ordf., justitierådet Hjalmar Karlgren, v.ordf., direktören J. G. Lindström, sekr., assessorn Gerhard Grabe, adv. Helge Lindahl, direktören Harry Molén, prof. Folke Schmidt och hovrättsrådet Bertil Unger. Styrelsesuppl. äro prof. Phillips Hult och chefombudsmannen Ebbe Jacobsson. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och försäkringsdirektören Harald Folke.
    Under år 1952 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 29 febr. av docenten Jan Hellner ang. »Försäkringsbolagen och regressrätten mot skadevållande», d. 13 maj av jur. kand. Göran Almgren ang. »Några spörsmål rörande förmånstagareförordnandet», d. 1 okt. av prof. V. Lundstedt ang. »Sjukhusförvaltnings ansvar för skada å patient genom läkare eller sjuksköterska. En jämförelse mellan engelsk och svensk praxis» samt d. 4 dec. av prof. F. Lejman ang. »Skadeståndsskyldighet vid anlitande av självständig företagare». — Föreningen har 244 aktiva och 31 passiva medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1952 sammanträtt tre gånger. D. 8 april hölls årsmöte, därvid prof. Erik Wellander talade över ämnet Juristspråk. Vid det sedvanliga julsammanträdet, som

 

204 NOTISERägde rum d. 16 dec., kåserade red. Curt Falkenstam under rubriken: En kriminalreporters vedermödor. Året har i övrigt präglats av en livlig facklig verksamhet.
    Styrelsen för verksamhetsåret 1952—1953 utgöres av e. o. assessorn Gustaf Petrén, ordf., fiskalen Jan Gyllenswärd, v. ordf., fiskalen Tord Sars, sekr. och kassaförv., samt adj. led. Carl Holmberg och fiskalen Sven-Hugo Ryman med e. o. assessorn Carl-Anders Hallenberg, adj. led. Bo Mollstedt samt fiskalerna Per Ihrfelt, Lennart Persson och Ingrid Hilding som suppl. Medlemsantalet uppgår till omkring 125.